Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Настоящият проект цели да усъвършенства нормативната уредба чрез прецизиране на отделни разпоредби, облекчаване на административни процедури и хармонизиране на ЗБР с новите промени в регламентите на Европейския съюз, свързани с търговията със застрашени видове. Основните промени са свързани с:

 • Отстраняване на пропуски в процедурата по обявяване и промени в защитените зони и въвеждане на разпоредби свързани с разработването и приемането на Национална приоритетната рамка за действие за Натура 2000;
 • Уточняване на срока на действие на плановете за управление на защитените зони;
 • Прецизиране на терминологията по отношение на защитените видове, обект на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000;
 • Прецизиране на процедурите относно разпореждането с бедстващи екземпляри от защитените видове;
 • Допълване на разпоредбите за зоологическите градини по отношение на лицензирането и контрола;
 • Прилагане на новите разпоредбите на Регламент № 865/2006 на Комисията, установяващ подробни правила за прилагане на Регламент № 338/97 за защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях;
 • Документация, изискваща се при доказване на законния произход на диви видове, предмет на търговия и изискванията за регистриране на екземпляри от диви животни;
 • Въвеждането на разпоредби, спомагащи за успешното приключване на административните процедури по отношение на нарушители, които са граждани на други държави;
 • Задълженията за предоставените на достъп и контрол върху ползвателите на генетични ресурси;
 • Изискванията по обявяването и стопанисване на вековните и забележителни дървета;
 • Актуализиране на наименованията на видовете по Приложенията към ЗБР.

Бележките и предложенията за промени в проекта на закон могат да бъдат изпращани на следните адреси:

VTsGeorgiev@moew.government.bg

ntsvetkov@moew.government.bg


Дата на откриване: 5.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 19.10.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 октомври 2016 г. 19:01:03 ч.
yukornilev

Информация за улеснение на всички заинтересовани

Линк към актуален вариант на ЗБР е наличен тук: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135456926

Постарах се да отразя всички предложения за промяна в трак чейнджес на база текста от lex.bg за да е максимално лесно да се видят предложенията за промени - линк за сваляне на документа: https://www.dropbox.com/s/bkfralvac6z0xqu/ZBR_2016_actualen_suggested_corrections.doc?dl=0

19 октомври 2016 г. 11:46:45 ч.
deian_avramov

Против промените в ЗБР, § 7., чл. 16, ал. 6 и ал.7

Смятам , че предложените промени в ЗБР, § 7., чл. 16, ал. 6 и  ал.7 са в ущърб на държавните интереси и се обявявам против предложените промени.

19 октомври 2016 г. 11:57:55 ч.
HristoIvanov

Против създаването в ЗБР, § 7., чл. 16 на ал.7

"Предложение за промяна в ЗБР § 7. В чл. 16

Създава се ал. 7:

„(7) Предложения за промените по ал. 1 могат да правят държавни и общински органи, научни и обществени организации, като за промените по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 към предложението се прилага мотивирано научно становище и изготвена документация по чл. 8, ал. 1, т. 2, 4 и 5.“

Властимащите не трябва да допускат приемането на горецитираната ал.7, защото Защитените зони в РБ България са само и единствено държавна политика. Нямат място за намеса обществените организации! И кои са тези обществени организации?!

19 октомври 2016 г. 12:05:36 ч.
nina_alexieva

Против промените в ЗБР, § 7., чл. 16, ал. 6 и ал.7

Според мен не само е двузначно вкарано като текст "обществени организаци", а и научни организации. Не става ясно държавни ли са, частни ли са, НПО ли са! Ще позволим на всички да се месят в управлението на Защитените територии в България!

Против съм вкарването на ал.7 в ЗБР, §7, чл.16. и промените в ал.6.

19 октомври 2016 г. 12:23:29 ч.
MKushanov

Против промените в ЗБР, § 7., чл. 16, ал. 6 и ал.7

"Предложение по промени в ЗБР:

§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1.      Алинея 5 се отменя;

2.      Алинея 6 се изменя така:

„(6) Промяна по ал. 1, т. 5 се извършва само въз основа на нови научни данни, които се отразяват в стандартния формуляр по чл. 8, ал. 1, т. 4 за съответната зона, въз основа на инструкция, издадена от министъра на околната среда и водите.“;

3.      Създава се ал. 7:

„(7) Предложения за промените по ал. 1 могат да правят държавни и общински органи, научни и обществени организации, като за промените по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 към предложението се прилага мотивирано научно становище и изготвена документация по чл. 8, ал. 1, т. 2, 4 и 5.“

 

Общам Ви внимание, че и общинските органи нямат място за намеса. Държавата си има специалисти, които са достатъчно компететни и могат да правят предварителни оценки, да извършват контрол върху защитените зони в България. Ако държавата има желание да получава информация за случващото се в Защитените зони, не бива да превръща ЗБР в Facebook. Има си други начини и не е необходимо този канал на комуникация да бъде вкаран в закона, като вратичка. Видите ли ЗБР позволява "общински органи, научни и обществени организации" да предлагат промени. Че, кой ги е спирал до сега?! И защо това трябва да се узаконява?! Ако, се приеме в този вид ЗБР за мен лично има един ясен сигнал и това е, че държавата не знае как да се самоуправлява и разчита на външни "специалист-консултанти", също така не прави разлика какво е канал за комуникация и какво е закон.

 

19 октомври 2016 г. 12:45:13 ч.
UStefanova

Против промените в ЗБР, § 7., чл. 16, ал. 6 и ал.7

Харесва ми как започнаха да се коментират промените по ЗБР. Явно добре са си свършили работата специалистите сътворили проекто-предложението.

Да, наистина не бива да се допуска управлението на Защитените зони да се примива с предложенията и сигналите по случващото се в тях. Ако се приемат промените по ЗБР, § 7. В чл. 16, ал. 6 и се създаде ал.7 (в този и вид) държавата ще осигури на НПО възможност да си заложат проекти в своите планови програми за следващите години, с които ще продължават да използват парите на българския и европейския данъкоплатец за собствено благо и вяра.

Държавата, като е преценила, че трябва да има Защитени зони в България, то нека да си ги и управлява с единствената си своя воля.

Обявявам се против предложените промени в ЗБР, § 7. В чл. 16, ал. 6 и новосъздаването на ал.7.

19 октомври 2016 г. 13:03:08 ч.
ManolJordanov

Против промените в ЗБР, § 7., чл. 16, ал. 6 и ал.7

Моето мнение е, че даже някой да прочете нашите коментари, пак ще си приеме закона така, както е предложен да се измени, защото някой е мислил върху него и е важно да се узакони както личният, така и аверския интерес. Може да се стигне и до там, че коментарът моя или твоя, уважаеми коментаторе да изчезне от тук, защото не обслужва интереса на този или тези предложили промените. 

Не на предложението за създаване на ал.7 в ЗБР към § 7., чл. 16 и промяната в ал.6, отново от § 7., чл. 16 в ЗБР!

19 октомври 2016 г. 13:31:48 ч.
YGrigorova

Против промените в ЗБР, § 7., чл. 16, ал. 6 и ал.7

Твърдя, че промените в ЗБР, § 7., чл. 16, ал. 6 и предложението за вписване на ал.7 към същият член, не хармонизират с основните мотиви за промени, които Министерски съвет представя.