Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция „Електронно управление“

С предложения проект на устройствен правилник се уреждат дейността, функциите и структурата на Държавна агенция „Електронно управление“ и на нейните административни звена.
Създаването на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) е предвидено с последните изменения и допълнения в Закона за електронното управление (ЗЕУ), в сила от 01.07.2016 г., с цел централизиране на усилията по въвеждане на електронно управление, което ще елиминира дублирането на инфраструктура и системи в администрациите.
Според ЗЕУ, Държавна агенция „Електронно управление“ се създава към Министерския съвет, като дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет. Държавна агенция „Електронно управление“ се ръководи и представлява от председател, определен с решение на Министерския съвет.
Председателят на ДАЕУ ще провежда държавната политика в областта на електронното управление, електронните удостоверителни услуги, електронната идентификация, мрежовата и информационната сигурност в администрациите, инфраструктурата за пространствена информация и информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат.
След приемането на устройствения правилник ДАЕУ ще изпълнява и досегашните функции на дирекция „Електронно управление“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чиято дейност преминава изцяло в агенцията.
Предложената структура на ДАЕУ има за предназначение да осигури изпълнението на комплексните правомощия на председателя й, произтичащи от ЗЕУ, Закона за електронните съобщения, Закона за електронна идентификация и други закони.
Предлага се агенцията да има обща численост 592 щатни бройки (включително 521 щ.бр. от закритата ИА ЕСМИС, 14 щ.бр. от дирекция „Електронно управление“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и 6 бройки от намиращия се в процес на закриване отдел „Управление на проекти“ в Администрацията на Министерския съвет), разпределени в 3 дирекции в общата администрация, 6 дирекции в специализираната администрация, 1 главна дирекция и 3 териториални дирекции.


Дата на откриване: 5.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 19.10.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 октомври 2016 г. 09:48:14 ч.
mpankov

за предлагания устр.правилник на ДАЕУ

предлагам текстът в чл.17, т.10

10. управлява и осъществява координация на вътрешните за агенцията проекти и дейности, както и на проекти на агенцията със значение за всички администрации;

да се промени

10. управлява и осъществява координация на вътрешните за агенцията проекти и дейности, както и на проекти на агенцията със значение за повече от една администрации;​защото ако проектът има значение за всички администрации, без една не би трябвало да се координира.

14 октомври 2016 г. 07:06:19 ч.
Дудев

ИТ длъжности в държавната администрация

Браво на този чиновник, който "прозря", че във века на ИТ технологиите на държавната администрация са й нужни ИТ длъжности. Наистина браво!

На кой беше този "хубавец" дето свърши работата, колкото да отбие номера, т.е. в типичния стил на чиновника на държавна ясла. Как е възможно да се дефинират само ИТ длъжности на най-ниските длъжностни нива. Как е възможно да се очаква че за тези длъжности ще кандидатстват хора с добра клалификация и опит. Предлагам да се дефинира цялата административта стълбица на предлаганите длъжности, т.е. освен тези да се добавят старши-, главен- и държавен-, освен това да се въведат и управленски ИТ длъжности.

Нивата на заплащане да са средно на 85% от нивата, които се плащат в частния сектор. Но да не вземете една стравка от НСИ и да излезе, че средно квалифициран ИТ специалист в ИТ бранша взема между 600 и 900 лева заплата. Ориентирайте се по длъжности в банки, фирми от фармацефтичния бизнес, водещи ИТ фирми или браншви организации.  Публично известно е, че един реален фирмен човеко/месец е около 7500-8000 лева, т.е. нормалната заплата за един ИТ специалист в държавната администрация би следвало да бъде между 3000-3500 лева, а на р ъководител на ИТ дирекция в държавна агенция между 5500 до 8000 лева в зависимост от класа на ИТ системите на ведомството. Подобни са заплатите в частния сектор само че в евро. Тук коментара от сорта, ама той ще взема повече от премиера не вървят, защото държавата трябва да създаде условия за електронното управление, ама истински, а не такива като в момента, иначе ще е сегашната ситуация ще се харчат милиони за електронно управление, а то все повече ще се отдалечава като реализация.

И да не създадете условия за "топли държавни местенца" за ИТ кадри дето управляват две системки на Аксес. Сложете критерии за приложимост за ИТ длъжностите според мащабите и сложността на ИТ процесите във ведомството.

Дано обърнете сериозно внимание на кадровото обезпечаване на ИТ длъжностите в държавната администрация.

14 октомври 2016 г. 07:22:45 ч.
Дудев

Информационни технологии и електронно управление

Уважаеми дами и господа, няма ли най-после в тази държава да има един център на ИТ управление. Защо създадохте ДАЕУ, като сега виждам че отново се прави разграничение между информационни технологии и електронно управление. Управлението на информационните технологии остава в МТИТС, управлението на електронното управление в ДАЕУ. Ама ние сме наистина много богата държава и се чудим как да си раздуваме администрацията. Електронното управление не се ли базира на информационните технологии?!? Стига вече с тази "разкрачена" ситуация. Предлагам цялото управление на ИТ процесите в държавната администрация да се съсредоточи в ДАЕУ и държавното предприятие ЕСО към нея. Но заедно с това и цялата отговорност за ИТ и ЕУ да е на председателя на ДАЕУ. Не може да има два центъра на власт и да очакваме "ефективно съвместно управление". Разберете, че изкуственото разделение на информационни технологии и електронно управление води само до създаване на предпоставки за размиване и замитане на отговорност. Или въведете ясни критерии кога информационните технологии в едно ведомство се превръщат в електронно управление и обратното, за да няма място за лавиране и каканижене.

17 октомври 2016 г. 21:57:41 ч.
apopov

ПРИОРИТЕТ "Мрежова и информационна сигурност" - но БЕЗ ХОРА!

Господин Желязков представи концепцията си за развитие на ДАЕУ, обръщайки внимание на факта, че приоритет ще бъде Мрежовата и Информационна Сгурност (МИС).

Прави впечатление обаче, че новите дейности на дирекция МИС увеличават досегашните задължения на съществуващата дирекция МИС от ИА ЕСМИС, с нови 5 (пет), за сметка на съкращаване броя на служителите работещи там. 

Става дума, че от досегашните 21 специалисти, ще трабва да останат САМО 15 и те да изпъляват и старите и новите дейности вменени на дирекцията.

В крайна сметка обезпечаването на МИС приоритет ли е?