Обществени консултации

Проект на ПМС за ИД на Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, приета с ПМС № 39 от 2002 г.

Съгласно § 25 от Заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (ЗСН) (обн. ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.), „В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него наредбата по чл. 47, ал. 1 и приема методиката по чл. 58“.

Съгласно европейското право и по-конкретно чл. 107, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), държавна помощ е всяка помощ, предоставена от държавата под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите членки.

От датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз, страната ни е задължена да спазва всички разпоредби на Съюза по отношение на държавните помощи.

Предоставяното на сдруженията за напояване „Безвъзмездно придобиване на право на собственост и право на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура, включени в капитала на търговските дружества, със 100% държавно участие” представлява предполагаема държавна помощ, поради което е обявено на Европейската комисия при присъединяване на Р България към Европейския съюз.

До 31.12.2009 г. е съществувала възможност, тази така наречена „съществуваща държавна помощ” да се прилага без необходимост от оценка за съвместимост с общия пазар. След тази дата, за да бъде приложима, тя трябва да бъде адаптирана към нормите на европейското право в областта на държавните помощи.

Съгласно Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/C 262/01), което разяснява основни концепции за понятието държавна помощ, икономическите сделки, извършвани от публични органи (включително публични предприятия), не предоставят предимство на съответния контрагент и следователно не представляват помощ, ако се извършват в съответствие с обичайните условия на пазара.

Предвид разпоредбите на известието, ако държава членка твърди, че е действала като оператор в условията на пазарна икономика, при наличието на съмнения, тя трябва да предостави доказателства, които ясно да показват, че решението за осъществяване на сделката е било взето въз основа на икономически оценки, съпоставими с тези, които при сходни обстоятелства би извършил един разумен оператор в условията на пазарна икономика (със сходни характеристики с тези на съответния публичен орган), за да определи доходността или икономическите предимства от сделката.

В този смисъл, е целесъобразно предоставянето на право на ползване на обекти от хидромелиоративната инфраструктура да има възмезден характер при спазване на нормите на европейското право и това следва да бъде уредено в законов или подзаконов нормативен акт.

Изменението на Наредбата е част от изпълнението на мeрки № 19, 20 и 133 от Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 8 октомври 2012 г., както и мярка 133 от Плана за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г., приет с Решение № 235 на Министерския съвет от 23 април 2010 г., за максимално опростяване на терминологията и намаляване на сложността на нормативните разпоредби.

Предложените промени имат за цел намаляване на изискуемите документи от страна на сдруженията за напояване, облекчаване на процедурата по предаване на обектите от хидромелиоративната инфраструктура. 


Дата на откриване: 10.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.10.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 октомври 2016 г. 20:38:59 ч.
Съюз водоползватели

Възмездие за подобренията при прекратяване на договора

Национален съюз на водоползвателите категорично настоява да бъде записан текст в Наредбата, според който при прекратяване на договора за стопанисване на хидромелиоративната инфраструктура, независимо по чие искане, да бъдат овъзмездени подобренията, осъществени вследствие на инвестиции от страна на Сдружението за напояване . Стойността на възмездието следва да се определи от независим експерт оценител. По този начин би се гарантирала сигурността на Сдруженията за напояване, което би стимулирало и инвестициите в публичната инфраструктура.