Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

Създаването на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ е в съответствие с политиките, насочени към развитие на системата за спешна медицинска помощ и в изпълнение на приетите стратегически и програмни документи - Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България (2014-2020), приета от Министерския съвет на 26.11.2014 г., Концепция „Цели за здраве 2020“, приета от Министерския съвет на 18 февруари 2015 г. и  Национална здравна стратегия 2020, приета с Решение на Народното събрание от 17 декември 2015 г. Центърът е здравно заведение, юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването със седалище в гр. София.  Предметът на дейност на центъра е научна, експертно-консултативна, информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи.

            Целта на предложения проект е създаването на ясен регламент за управлението и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. Правилникът е структуриран в три раздела – „Общи положения“, „Управление“ и „Дейност“. Предвижда се центърът да се ръководи от директор на трудов договор, който се назначава въз основа на конкурс по Кодекса на труда и ще се атестира на всеки три години. Директорът трябва да е лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията в областта на здравния мениджмънт. Общата численост на персонала в центъра е 5 щатни бройки, като разпределението на функциите и дейностите между служителите ще се определя в длъжностните им характеристики, които се утвърждават от директора.  

            Центърът ще разработва програми, учебни, методически и информационни материали и ще организира и провежда първоначално и периодично обучение на постъпващите на работа в ЦСМП и на работещите в ЦСМП и в лечебните заведения в областта на спешната медицинска помощ. Предвижда се да организира и провежда обучение на обучители в областта на спешна медицинска помощ, продължаващо медицинско обучение по реда на чл. 182 от Закона за здравето, обучение за използване на информационно-комуникационни технологии в процеса на управление и по управление и координация на медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи. На центъра се възлага още да поддържа база данни с информация за базите за обучение, за обучителите, преминалите обучение и издадените сертификати,  разработването на методики за оценка на компетентностите на персонала в центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения на лечебните заведения,  консултиране на ръководителите на ЦСМП по отношение на дейностите по непрекъснато обучение на работното място и оценка на компетентностите на персонала в ЦСМП.

            Обученията ще се провеждат на място в центъра и в определени бази за обучение в университетски болници,  ЦСМП, получили положителна акредитационна оценка и центрове за професионално обучение. За проведеното обучение центърът ще издава сертификат, подписан от директора.

            Предвижда се дейността на центъра да се осъществява по предварително разработен годишен план, който ще се съгласува с министъра на здравеопазването в срок до 15 декември на предходната календарна година. Ежегодно до 31 март директорът ще представя на министъра на здравеопазването годишен доклад за дейността на центъра за предходната година.

            Очакваните резултати от утвърждаването на правилника са свързани с осигуряване на подходящи условия и капацитет за изпълнение на функциите и задачите на центъра, които са пряко свързани с повишаване на качеството на оказваната спешна медицинска помощ чрез осигуряване на квалифициран и мотивиран персонал в системата на здравеопазването.


Дата на откриване: 11.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 25.10.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари