Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

С проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването е създадена възможност на специализантите, работещи в центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, държавните психиатрични болници и другите лечебни заведения, които нямат положителна акредитационна оценка за обучение по съответната специалност, в случите когато в договора им по чл. 234 от Кодекса на труда не е уговорено получаване на възнаграждение за времето на обучението, да могат да се отпускат стипендии със средства от европейски проекти и програми. С проекта се предвижда видовете клинични специалности, за които центровете за спешна медицинска помощ, центровете по трансфузионна хематология и държавните психиатрични болници могат да сключват договор за обучение на свои служители да се определят със заповед на министъра на здравеопазването. Предвидено е обучението за придобиване на специалност да се прекратява при прекратяване на договора между лечебното заведение, което няма положителна акредитационна оценка за обучение по съответната специалност и базата за обучение и/или договора по чл. 234 от Кодекса на труда и/или трудовия договор между лечебното заведение, което няма положителна акредитационна оценка за обучение и служителя му, както и при прекратяване на договора за обучение на чужденци по чл. 11, ал. 4 на Наредба № 1. Посоченият ред е аналогичен на съществуващото към момента основание за прекратяване на обучението за придобиване на специалност при прекратяване на трудовия договор с базата за обучение.

Основна причина за предвидените допълнения на Наредба № 1 са ограничените възможности на центровете за спешна медицинска помощ, центровете по трансфузионна хематология, държавните психиатрични болници и другите лечебни заведения, които нямат положителна акредитационна оценка и съответно не могат да провеждат обучение, да осигурят възнаграждения на своите служители за времето на обучението им по реда на чл. 234 от Кодекса на труда. Това налага да бъдат създадени възможности за подпомагане на специализацията на лекарите и другите медицински специалисти, които не работят по трудов договор с лечебни заведения – бази за обучение, а са избрали за своя професионален път работа в центрове за спешна медицинска помощ, центрове по трансфузионна хематология, държавни психиатрични болници и по-малки лечебни заведения за болнична помощ, в които има изразен кадрови дефицит, но няма възможност за провеждане на обучение за придобиване на специалност.

Целта на проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 1 е да се подобрят достъпа и условията на специализация на лекарите и другите медицински специалисти, работещи в приоритетни сектори на националната система за здравеопазване и структури, в които е налице значителен кадрови дефицит, като част от мерките, целящи да се намалят неравенствата в достъпа и да се гарантира качеството на медицинската помощ на всички нива на здравната система.

Финансовите средства за прилагане на новата уредба няма да окажат пряко или косвено влияние върху държавния бюджет, бюджета на НЗОК, както и върху бюджетите на изпълнителите на медицинска помощ.

Очакваният резултат от въвеждането на предложените промени в Наредба № 1 е увеличаване броя на специализантите, работещи в центровете за спешна медицинска помощ, центровете по трансфузионна хематология, държавните психиатрични болници и други лечебни заведения, които нямат положителна акредитационна оценка за обучение и финансово подпомагане на обучението на тези специализанти.


Дата на откриване: 11.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 25.10.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари