Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерски съвет от 1998 г.

С проекта на постановление се изменя раздел Раздел VI „Такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър“ на действащата Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). Изменението е продиктувано от необходимостта текстовете на Тарифа № 14 да бъдат съобразени с наредбата по чл. 58, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 11 октомври 2016 г. С предлагания проект на постановление се определя размерът на таксите за услугите от кадастралната карта и кадастралните регистри; Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и регистрите на правоспособните лица по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. С приемането на проекта на постановление се очаква увеличение на броя на част от предлаганите услуги; облекчаване на административната тежест и намаляване на разходите на потребителите; развитие на електронните услуги; повишаване на ефективността на обслужването чрез концентриране на информация в един административен орган.


Дата на откриване: 12.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 26.10.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 октомври 2016 г. 13:43:53 ч.
Йоан Каратерзиян

Предоставяне на данни за устройствено планиране.

Тарифата е необходимо да се синхронизира със Закона за устройство на територията, по отношение на предоставянето на данни за изработване на устройствени планове (чл. 115 от ЗУТ).

26 октомври 2016 г. 13:44:57 ч.
Йоан Каратерзиян

Няма дефиниция за WMS

Няма дефиниция за “WMS (web map services)” по смисъла на тази Тарифа. Няма нормативна уредба, уреждаща “WMS (web map services)”, както и обосновка за формираните цени.
 

26 октомври 2016 г. 13:48:17 ч.
Йоан Каратерзиян

Много високи та̀кси

За съжаление, възможността, която беше дадена за отпадане на таксата за даване на идентификатор (който вече се генерира автоматично), няма да бъде използвана. Клиентите ще плащат необосновани та̀кси. Всъщност, таксите са формирани като цени (с възможно по-голяма печалба). Това са административни услуги, предоставяни от монополна структурна единица на изпълнителната власт. В този смисъл, таксите трябва да се формират, без да се търси печалба. В този проект е заложена печалба 20%, под фо̀рмата на "разходи за надграждане на информационната система". Накрая формираните та̀кси са представени като "себестойност", а не като цени, което води до недоумение, при положение, че се формират като се добавя печалба.  Интересно е, например, каква е цената на автоматично генериран номер?