Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

С Правилника за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет се регламентира структурата, състава, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете (НСРЖМ) в съответствие с Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. ДВ, бр. 33 от 2016 г.).

Поименният състав на съвета се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика по предложение на съответните министри и ръководители на организации.

Омбудсманът на Република България участва в заседанията на Националния съвет като наблюдател и предоставя становища при необходимост.

С Правилника за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет се регламентират условията, реда и критериите, по които юридическите лица с нестопанска цел могат да кандидатстват за членове в Националния съвет.

Предвижда се конкретна процедура за организацията на дейността на Съвета – периодичност, срокове, вид на заседанията.

Определя се секретар на Националния съвет, който е ръководителят на отдела, отговарящ за политиката за равни възможности на жените и мъжете в Министерството на труда и социалната политика.

Организационното и техническото обслужване на Националния съвет се осигурява от секретариат, който е отдела за равни възможности на жените и мъжете в Министерството на труда и социалната политика.

В Правилника са разписани конкретни функции, които ще изпълнява Секретариата на Съвета.


Дата на откриване: 14.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 27.10.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари