Обществени консултации

Проект на РМС за приемане на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.

 

Основната цел на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2016 – 2020 г. е създаването на гаранции за равно третиране, равен достъп до ресурсите на обществото и равно участие при взимането на решения на жените и мъжете в Република България с оглед успешната им личностна и социална реализация и стимулиране равнопоставеността на жените и мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот на страната.

При разработването на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете с времеви хоризонт до 2020 г. е направен преглед на изпълнението на целите, приоритетите и резултатите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009 - 2015 г.

Преразгледани са националните приоритети и мерки в краткосрочен и дългосрочен план в областта на равнопоставеността на жените и мъжете като е възприет подход на синхронизиране на националните приоритети с европейските за новия период.

Водеща визия е постигането на реална обществена промяна чрез  законодателни мерки и укрепване на институционалните механизми за утвърждаване на равнопоставеността на половете и равното третиране, съчетани със специални насърчителни мерки. Равенството на възможностите ще се постигне и чрез повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на неравно третиране и дискриминация на основата на пола, към неблагоприятното, стереотипно и унизително представяне на жените и мъжете в медиите.

Проектът на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете с времеви период 2016 – 2020 г. е основен стратегически документ в областта на равнопоставеността на жените и мъжете в България  и съдържа:

  • Целите за постигането на равнопоставеност на жените и мъжете във всички области;
  • Приоритетни области на действие за постигане на целите;
  • Индикатори за оценка на изпълнението на новата стратегия и органи, отговорни за постигането на целите.

 

Националната стратегия за равнопоставеност на жените и мъжете ще се изпълнява чрез планове, които ще включват конкретни дейности и мерки, отговорни органи и индикатори за изпълнение.


Дата на откриване: 14.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 27.10.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари