Обществени консултации

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия”

Причините за изготвяне на нов медицински стандарт по педиатрия са свързани с приетите през 2015 г. изменения и допълнения в Закона за лечебните заведения и Закона за здравето, с които се въвежда регламентация на създаването на нов вид лечебно заведение, в което се изпълняват дейности от обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“ - център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. С промени в двата закона се създават възможности за осъществяване на комплексни медицински грижи за деца с увреждания и хронични заболявания в организирани на функционален принцип в структури на лечебни заведения за болнична помощ, както и се регламентират на нов вид услуги - интегрирани здравно-социални услуги за деца, в които също се осъществяват дейности в обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“. В новият стандарт са отразени и промените в Закона за лечебните заведения и подзаконовите  нормативни актове, свързани с прецизиране на терминологията, с която се обозначава лечебната дейност, която не представлява активно лечение и с осигуряване на възможност за разкриване в лечебните заведения за болнична помощ на места за краткосрочен престой и за оказване на палиативни грижи.  


Дата на откриване: 17.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 31.10.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 октомври 2016 г. 16:33:55 ч.
Национална мрежа за децата

Коментари на Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата е обединение на 137 граждански организации и съмишленици, работещи със и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и съблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи. 

I.Общи коментари

Национална мрежа за децата приветства усилията на Министерство на здравеопазването да актуализира медицинския стандарт „Педиатрия“ като го обвърже и с регламентирането на Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

II. Конкретни коментари

·         Необходимост от прецизиране на дефиниции и термини

  • На няколко места в проекта на Наредбата и приложението към нея се употребяват термините интегриран/интегрален и мулти-дисциплинарен/мулти-профилен. Предполагаме, че понятията се ползват като синоними, но с оглед постигане на споделено разбиране предлагаме да се унифицира използването на термините като се дадат дефиниции и за двете използвани понятия.
  • Организацията приветства включването на т.1.3.6. към основните задачи на педиатрията като подкрепа за деца и семейства чрез участие в дейности по превенция на изоставянето, ранно детско развитие, интегрирани здравно-социални услуги за деца и други. Конкретната ни препоръка е текстът да включи и думата родители и/или полагащи грижи за да отговаря най-пълно на съществуващата ситуация в страната, в която има много самотни родители, партньори в съжителство, непълни семейства и различни видове родители и полагащи грижа като осиновители, приемни родители и др.

-          Предлагаме основната характеристика на медицинската специалност „Педиатрия“ в частта й дефиниция, основни цели и задачи да бъде разширена с разбирането на СЗО за здравето като пълно физическо, психическо или социално благополучие на индивида, а не само липсата на болест.

·         Допълване на ролята на педиатрите като част от медико-социалните дейности в 2.4.

Предлагаме включването на допълнителна дейност както следва:

2.4.2.3. съдействат за подобряване на родителските практики за отглеждане и възпитание на децата и стимулиране на ранното детско развитие.

·         Предложения към II. Изисквания към лицата, осъществяващи дейност по специалността „Педиатрия“:

  • предлагаме да се допълни т.1.1.5. с думата „социалното включване“, която да обвърже работата на мулти-профилния екип с децата с увреждания и хронични заболявания не само с лечението и възстановяването им, но и тяхната интеграция в обществото.
  • към 1.2. допълнителни изисквания към специалиста педиатър, предлагаме да се включат и участия в немедицински обучения, свързани с правата на децата, комуникацията с тях и родителите им, мулти-дисциплинарен подход при изготвяне на оценка на нуждите и планове за действие и др.
  • предлагаме в текста на стандарта да се изброят и дефинират ясно високоспециализираните медицински дейности в обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“, тъй като от така разписаните в момента текстове не става ясно кои са те.

·         

31 октомври 2016 г. 16:34:33 ч.
Национална мрежа за децата

Предложения на Национална мрежа за децата -2

Предложения към раздел III. Предлагаме в точка 1.2.1.1 да бъде направена промяна, като децата до 14-годишна възраст биват наблюдавани от педиатър.

·         Предложения към раздел IV. Предлагаме в точка 1.1.2.2 да бъде предвидена възможност и за родители на деца над 2 год да остават в отделението/клиниката като придружители.

  • По отношение на изискванията за оказване на медицинска помощ по педиатрия в структури на лечебни заведения (2.2.2.2., 1.1.10) предлагаме текстовете да не бъдат ориентирани към „препоръчителен характер за боядисване в светли, приветливи цветове и оборудвани с мебели, пособия и начин, създаващ спокойна и предразполагаща децата атмосфера“, а към задължителен характер и регламентиране на гратисен период за реализиране на изискванията.

Смятаме, че създаването на подходяща среда за децата във всички родилни и детски отделения в страната следва да бъде една от приоритетните задачи в политиката на Министерството за подобряване на майчиното и детското здравеопазване.

·         Обвързване на стандарта с регламентирането на Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

  • Категорично подкрепяме текста, според който центровете могат да бъдат разположени в самостоятелни сгради или в сгради, в които са разположени други лечебни заведения или социални и интегрирани здравно-социални услуги.
  • В същото време, за да отговорим на нуждата от индивидуален подход, базиран на потребностите на децата и родителите в конкретните региони и общности, предлагаме помещенията в Центъра да бъдат изброени, но без да се уточнява конкретна квадратура, като тя се обвърже и определи допълнително в зависимост от нуждите.