Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г., обн. ДВ. бр. 60 от 2014 г., изм. и доп.

С проектът на Постановление се създава нова дирекция в структурата на Министерството на вътрешните работи, а именно дирекция „Обществени поръчки“, отговорна за управление на цикъла на обществените поръчки. Предложението е изготвено във връзка с необходимостта от изпълнение на изискванията на чл. 245 от Закона за обществените поръчки за създаване на специализирано вътрешно звено за управление на цикъла на обществените поръчки. Съгласно чл. 5, ал.2, т. 4 от Закона за обществените поръчки, министърът на вътрешните работи е възложител на обществени поръчки от категорията на публичните възложители. По силата на чл. 245 от Закона за обществените поръчки, във вр. с § 25, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, публичните възложители в срок до 31.12.2016 г. трябва да създадат специализирано вътрешно звено за управление на цикъла на обществените поръчки, ако отговарят едновременно на условията да се разпореждат с годишен бюджет над 20 млн. лв. и през всяка от предходните 3 години да са провели по повече от 20 бр. процедури по Закона за обществените поръчки. На създаваното звено ще бъдат възложени функции по прогнозиране, планиране, подготовка и провеждане на обществени поръчки в МВР, както и да отговаря за сключването на договори, рамкови споразумения и приемането на резултатите от тях. Това звено ще е ангажирано с изпълнение на задълженията в областта на обществените поръчки на министъра на вътрешните работи и на други лица, на които от него са делегирани правомощия по чл. 7, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки. Със създаването на отделна дирекция се цели прекия контакт на министъра на вътрешните работи, съответно на упълномощеното от него лице до лицата, ангажирани пряко с подготовката и провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки, както и възможност за текущо/своевременно докладване за възникнали проблеми директно на този, който възлага обществената поръчка. На следващо място с проекта се предвижда изменение на чл. 105, ал. 2, т. 6 от Правилника за устройството и дейността на МВР. Изменението е, с оглед новосъздадените разпоредби на чл. 140а и чл. 140б от Закона за Министерството на вътрешните работи.


Дата на откриване: 18.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари