Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за нормите за водопотребление

В изпълнение на чл.117а, ал.2 от Закона за водите за определяне на норми за водопотребление с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните, министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, беше изготвен проект на Наредба за нормите за водопотребление.

Проектът на Наредба за нормите за водопотребление цели опазване на количеството на водите, ефективното им използване и адекватен принос на водоползвателите към разходите за околна среда и ресурсните разходи. Нормите за водопотребление ще се прилагат при определяне на разрешените и оптималните водни количества в процеса на издаването на разрешителни за водовземане и изчисляване на годишните такси за водовземане по реда и начина, определен в Тарифата по чл. 194, ал.6 от Закона за водите, за напояване на земеделски култури и при самостоятелно водоснабдяване на туристически обекти, с изключение на случаите за водовземане от минерални води.


Дата на откриване: 18.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 1.11.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 октомври 2016 г. 18:21:45 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Предложения

Здравейте,

не мога да разбера, защо в Приложение 3 по чл. 4, ал. 2, на хотел с три звезди е дадено право на лего да ползват до 3 куб. метра средно месечно за легло, а тези с една и две звезди е дадено правото на звездните е 4,7 куб. метра.

Виждам, че тези с четири звезди имат право на 6,4 куб.метра.

Според мен за тризвездните трябва да с квота между 4,7 и 6,4 куб. метра.

Освен това не виждам какво се случва ако се ползват повече от установените норми количества вода, нито пък поощрения за въвеждане на системи и технологии, с които се намалява драстично ползването.

Виждам противоречие на наредбата със сега действащите разрешителни за водовземане по чл. 46 от Закона за водите. Какво се случва ако в разрешителното по Закона за водите е разрешено да се ползва много по-голямо количество вода, отколкото е дадено в наредбата.

Разрешителното е издадено на основание на закон, а наредбата е подзаконов нормативен акт, който ако противоречи на закона, не се прилага. Ще има колизии с разрешените по закон за ползване количества вода с тези установени с наредбата.

Считам, че наредбата основно трябва да се преработи, за да се синхронизира със сега действащите регулаторни режими. 

По-скоро тази с наредба трябва да регулира цената на водата за земеделски нужди, ако се спазват въведените ограничения, за да имат операторите интерес да я прилагат. Например може да се въведе и като добра земеделска практика, от което да зависи и субсидирането с европейски средства.

Относно хотелите ... Ако ще ставаме туристическа дестинация, много внимателно трябва да се процедира. Предлагам да се въведат диференцирани ставки за ползвани количества вода под нормата, в нормата и над нормата. Винаги трябва да се търси доброволното начало за въвеждане на държавна политика.