Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет включва: I. Изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите, приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2009г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., бр. 16, бр.33, бр.102 от 2011 г., изм., бр. 22, бр.49 от 2012 г., бр. 80 от 2013г., изм. и доп., бр. 27 от 2014 г., изм. и доп., бр.32 от 2015 г.); II. Изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, приет с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2010г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. бр. 16, 33 и 102 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., изм. и доп., бр. 27 от 2014 г., бр.32 и 84 от 2015 г.). Предложените промени са наложени от Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.), с който в § 16 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г.) е създадена ал. 7. С новосъздадената алинея е предвидена възможност за осигуряването на дейностите по изпълнението и/или управлението на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори, с бенефициент – администрация на изпълнителната власт, само за срока на съответната дейност по проекта или програмата да могат да се назначават служители по срочно трудово правоотношение, ако техните възнаграждения са допустими за финансиране изцяло със средства от съответния проект или програма. Във връзка с горното и предвид стартиралото изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г., Оперативна програма „Добро управление“ и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство от бенефициенти в структурата на МОСВ като мярка за укрепване на административния капацитет по управление на европейски проекти и програми, с проекта на постановление е предвидена възможност за наемане на допълнителни служители на срочни трудови договори на длъжност „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ към следните звена и структури на МОСВ: дирекции „Управление на водите“, „Национална служба за защита на природата“, „Опазване чистотата на въздуха“, „Политика по изменение на климата“, „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“, „Политики по околната среда“ към МОСВ, както и към Изпълнителна агенция по околна среда като администрация - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на околната среда и водите. Очакваният резултат от предвидената възможност за наемане на допълнителен персонал е дългосрочен и ще доведе до подпомагане на отговорните звена и структури в министерството, които участват в управлението/изпълнението на дейности по проекти при изпълнение на техните задължения, както и ще допринесе за по-успешното изпълнение на ОПОС 2014-2020 г., постигане на заложените цели на програмата и за по-ефективното и ефикасно усвояване на средствата от европейските фондове и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. С проекта се прецизират функции на главния секретар, на служителя по сигурността на информацията, на дирекция „Правно-административно обслужване“ от общата администрация на МОСВ, както и на дирекции от специализираната администрация на МОСВ „Управление на водите“, „Политики по околната среда“, „Национална служба за защита на природата“, „Превантивна дейност“ и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“. В изпълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр.101 от 22.12.2015 г.) с предложените изменения е добавена нова функция на инспектората на МОСВ да съставя актове за установени административни нарушения на сроковете, предвидени в този закон. Във връзка с настъпили изменения в Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ДВ бр. 51 от 05.07.2016 г.) функциите на дирекция „Вътрешен одит“ са изцяло прецизирани. С проекта на постановление е предвидено изменение в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, приет с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2010г. Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ е бенефициент на Оперативна програма „Околна среда“ /ОПОС/ 2014-2020 г. (за програмен период 2014-2020г., ИАОС изпълнява четири проекта) и на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - ИАОС изпълнява два проекта. Поради спецификата на дейността и голямото натоварване на служителите в ИАОС е необходимо при изпълнение на проекти по ОПОС и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, да бъдат наемани допълнителни служители на срочни трудови договори, които да подпомагат отговорните структури в ИАОС, които участват в управлението /изпълнението на дейности по проекти или програми при изпълнение на техните задължения до приключване на съответната дейност по проекта или програмата, като възнагражденията на тези служители ще се финансират изцяло от бюджета на съответния проект. С проекта на постановление е извършено вътрешно преструктуриране на щатни бройки в ИАОС, което ще доведе до подобряване на организацията на работа в рамките на утвърдената численост на агенцията. Числеността на дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“ от общата администрация на ИАОС е намалена с една щатна бройка за осигуряване на щатна бройка в дирекция „Разрешителни режими“ от специализираната администрация на ИАОС. С проекта на постановление е предвидена възможност извън времето на задължително присъствие, служителите да могат да отработват дневното работно време през определени дни в следващия или в друг ден от същата работна седмица, а работното време да се отчита чрез система за контрол на достъпа в сградите на министерството / агенцията или по друг подходящ начин.


Дата на откриване: 19.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 2.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари