Обществени консултации

за преобразуване на Общински културен институт „Дирекция Военноисторически музеи”- Плевен в Регионален военноисторически музей - Плевен

Новосъздаденият регионален музей по тематичен обхват ще бъде специализиран и отговоря на изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за културното наследство. Като такъв музеят по никакъв начин не дублира функциите на съществуващия РИМ – Плевен, който е с общ тематичен обхват. Подобна диференциация съществува и на други места, където на територията на дадена община се намират няколко регионални или регионален и национален музей. Регионалният културен институт ще извършва дейности, свързани с опазване и популяризиране на културните ценности от периода на Руско-турската война (1877-1878), ще поддържа връзки със страните, участнички във войната, ще оказва методическа помощ на музеите, намиращи се на територията на област Плевен и ще осъществява дейност на територията на общини, където не са изградени музеи или обществени колекции, но исторически са свързани с посочения период. Експертният състав на музея е квалифициран в историческия период от Руско-турската война 1877-1878 г. и методически подпомага дейностите по опазването на всички паметници, братски могили и фортификационни съоръжения от периода на Руско-турската война 1877-1878 г. в регион Плевен. Съществуването на отделна специализирана музейна структура е доказало през годините необходимостта от изследване и представяне на този период от историята на България и преобразуването му в регионален музей ще позволи общините, на чиято територия се намират музейните обекти, културни ценности и паметници да се ангажират с допълнително финансиране в съответствие с изискването, посочено в чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за културното наследство. С оглед на гореизложеното изискванията на чл. 25 от ЗКН са изпълнени, като регионалният музей ще разполага с инвентирани във фондове културни ценности, сграден фонд, осигуряващ съхранението на движимите културни ценности, постоянен източник за финансиране от страна на общината, целеви допълнителни средства от държавния бюджет за осъществяване на дейността и специалисти, с необходимата квалификация. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в преобразувания културен институт се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда. Статутът на регионален културен институт дава възможност той да се включи в системата на общо регламентираните за всички музеи в страната законови механизми за целево финансиране чрез бюджета на общината, както и със средства от държавния бюджет съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1 от ЗКН.


Дата на откриване: 19.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 1.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари