Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за Устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защита

Във връзка с направените промени в Закона за защита при бедствия (изм. и доп. ДВ. бр. 51 от 2016 г.) е изготвен проект на Правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия. Съветът е постоянно действащ орган на Министерския съвет за осигуряване на координация и сътрудничество при провеждането на държавната политика в областта на защитата при бедствия. Същият изпълнява функциите на национална платформа за намаляване на риска от бедствия в изпълнение на Рамката за действие от Хього 2005-2015 и Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015-2030 на ООН. Председател на Съвета е министърът на вътрешните работи, секретар е директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита па населението“, а членове са: представители па ръководствата на министерствата, ведомствата, Българската академия на науките, висши училища, научно-изследователски институти, Националното сдружение на общините в Република България, Българския Червен кръст и юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия и секретаря на Съвета. В проекта на Правилник е предвидено Съветът за намаляване на риска от бедствия да дава указания за разработването на програмите за намаляване на риска от бедствия на областно и общинско ниво, както и насоки свързани със защитата при бедствия. Съветът подпомага разработването и прилагането на закони и подзаконови нормативни актове, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия, като предлага изготвянето и да дава становища по проекти на нормативни актове, свързани е провеждането на държавната политика за намаляване на риска от бедствия. Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет, както и съветите за намаляване на риска от бедствия на областно и общинско ниво. ще спомогнат за осигуряване на силно институционално начало на управлението на риска от бедствия, като това ще позволи и включване на по-широк кръг от субекти, имащи ангажименти към защитата при бедствия. Чрез съветите ще бъдат подобрени и механизмите за споделяне на експертиза и информация в системата за намаляване на риска от бедствия. С предложения проект се цели осигуряване провеждането на единна политика при реализиране на мерките за намаляване на риска от бедствия, както и необходимия междусекторен подход, който да доведе до съгласувани и взаимно допълващи се действия на съответните нива на управление. Изпълнението на постановлението е предвидено да се възложи на министъра на вътрешните работи, на министъра на здравеопазването, на министъра на земеделието и храните, на министъра на правосъдието, на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на министъра на образованието и науката, на министъра на труда и социалната политика и на кметовете на съответните общини.


Дата на откриване: 19.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 3.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари