Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредба за разделно събиране и третиране на биоотпадъците

Проектът на Наредба има за цел да отстрани забелязани проблеми при прилагане на приетите през 2013 г. Наредба за третиране на биоотпадъците и Наредба за разделно събиране на биоотпадъците.

Настоящия Проект на Наредбата за разделно събиране и третиране на биоотпадъците се разработва на основание чл.43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.).

В проекта на Наредбата са взети предвид изискванията на Рамковата директива 2008/98/ЕС за отпадъците, които са въведени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по-специално чл. 22 от директивата, съгласно който държавите-членки на ЕС трябва да предприемат мерки за насърчаване на разделното събиране и третиране на биоотпадъците, чрез компостиране и анаеробно разграждане, с което да се постигне изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО .

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес:

aivanov@moew.government.bg.


Дата на откриване: 19.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 2.11.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 октомври 2016 г. 06:33:03 ч.
Климатични промени

Становището на Тематична група "Климатична промени" - 1

    Становище на Тематична група  "Климатични промени" - 1

От името на Тематична група "Климатични промени" кьм Обществения сьвет на МОСВ бихме искали да изразим нашите становища и оценки относно предложения проект на ПМС за приемане на Наредба за разделно сьбиране и трериране на биоотпадьците.

Като основни проблеми и пропуски в предложения текст  на проект на ПМС могат да се посочат :

1. В предложеният проект на Наредба са оставени вьзможностите сьс заповед на министьра да се вьвеждат сьществени изисквания вот системата за управление на отпадьците като посоченото в преходните и заключителразпоредби :

§ 4. Методиката по чл.13 се утвьрждава сьс Заповед на министьра на околната среда и водите в срок до 1 година от влизане в сила на Наредбата.

чл.13. Редьт за разпределение , изпьлнение и отчитането на целите по чл.31, ал.1 от ЗУО се извьршва сьгласно реда и методиката , утвьрдена  сьс Заповед на министьра на околната среда и водите.

Посочената в ЗУО пьрва година за отчитане на целите за намаляване на биотпадьците е определена -  2016 г.

2. Обезличена е системата позволяваща по инициатива на общините да се използват натрупаните средства по чл.64 и намаляване на отчисленията при депониране на битови отпадьци . Това в значителна степен обесмисля действията произтичащи от разглеждания проект на ПМС да гарантира условия свьрзани сьс сьздаване на работеща система от стимули за реално ограничаване депонирането на биоразградими отпадьци. От една страна действа система от отчисления за всеки тон депонирани биоразградими отпадьци , а от друга  ще се чака и то сьс заповед на министьра на околната среда и додите задействане на системата за отчитанена изпьлнението на целите и от там използването на финасови средства в полза на коректните общини

30 октомври 2016 г. 07:45:44 ч.
Климатични промени

Становището на Тематична група "Климатична промени" - 2

3. В Глава трета : Задьлжения на органите на местното самоуправление и местна администрация, Чл.9. Кметьт на общината осигурява разделното сьбиране и ополозтворяване на биоотпадьците от поддьржането  на общетвени площи и градини по чл.34, ал.1 от ЗУО на територията на сьответната община е посочено и задьлжението (2) Мерките по ал.1 включват най-малко :             4. насьрчаването на компостирането на    място.                                                                                          За изпьлнение нагорното няма яснота с какьв финансов ресурс ще се осьществи това задьлжение вмененно на кметовете , вьпреки че в частта на Националния план за управление на отпадьците за периода 2014-2020 г . - Варианти/Сценарии за бьдещо развитие на политиките по управление на отпадьците в следващия програмен период .Финансова оценка на сценариите  в избрания трети сценарий са предвидени да бьдат финансирани от дьржавата средства в размер на 59 941 391.00 лева за вьвеждане на домашното компостиране. Означавали това че , дьржавата за пореден пьт тихомьлком прехвьрля нейни финансови ангажименти вьрху общините ?                                                                                                                                                                     4. В Раздел II Допьлнителни изисквания кьм продуктите от оползотворяване на биоотпадьците в зависимост от областта на употреба подробно са разгледани нормите за прилагане на готовия компост определени за един хектар  на база сухо вещество в компоста.  В сьщото време  нито в изискванията за изследване на крайните продукти и тези за етикитиране на готовия продуктняма определена норма за показателя суховещество или максимално сьдьржание на влага в крайния продукт. Това от една страна позволява да се предлага на потребителите продукт с неконтролируемо сьдьржание на суво вещество - например 1 % или с 99 % влага т.е. вода и без никакви обективни указания за нормите на прилагане на компоста.                                                   Това нарушава всички европейски правила за осведоменост на крайния потребител за качествата на предлагания на пазаря продукт.  Нашето предложение  да се фиксира сьдьржание на влага в крайния продукт компост предназначен за използване на не повече от 10 %

30 октомври 2016 г. 08:37:44 ч.
Климатични промени

Становище на Тематична група "Климатична промени" - 3

5. От посочените в чл.5 на Глава втора  - Изисквания кьм общинските системи за разделно сьбиране на биоотпадьците следва :

1.Отделените в сепариращи линии биоотпадьци не могат да се компостират , защото не се считат за разделно сьбрани . Това директно обесмисля всички действащи комплектни системи за селектиране на битови отпадьци и компостиране. 2. Не могат да се използват за  компостиране  остатьците от анаеробните инсталации за производство на биогаз ( какьвто е случая в инсталацията на гара Яна ) защото не са разделно сьбрани биоотпадьци. 3. Не могат да се приемат и финансират предложения за компостиращи инсталации без да има действащ механизьм за доказване на действаща общинска система за разделно сьбиране на отпадьци. 4. Не може да се докаже и изпьлнението на изискването за ограничаване на сьдьржание на примеси в разделно сьбраните биоотпадьци посочено в чл.5., ал.1., т.4. , т.к. в Методиката за определяне на морфологичния сьставна битовите отпадьци , такава процедура не е описана.

6. Липсват норми,начин за контрол и сертифициране на крайните продукти с биологичен произход сьгласно правилата на ЕС за преработка на биологични отпадьцив суровини които могат да се използват за наторяване при вьвеждане на принципите на крьговите икономикии ресурсно оползотворяване на отпадьци чрез групата продукти с маркировка "СЕ" с уеднаквени качества за всички производители от ЕС.

От горе изложеното считаме и предлагаме да се преработи предлагания Проект за Наредба за разделно сьбиране и третиране на биоотпадьците.

Тематична грума "Климатични промени"

02 ноември 2016 г. 12:50:02 ч.
etasheva

Становище на екологично сдружение За Земята (1)

Във връзка с процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на  Наредба за разделно събиране и третиране на биоотпадъците1, бихме искали да изразим силно несъгласие с предвидените в проекта промени, както и да предложим линия на действие, която действително да е в полза на обществения, екологичен и икономически интерес.Докладът на министър Василева, придружаващ проекта, не посочва нито една конкретна причина, която налага подмяната на действащите две наредби са разделно събиране и за третиране на биоотпадъците, а се позовава единствено на неопределени „забелязани проблеми при прилагане на приетите през 2013 г. Наредба за третиране на биоотпадъците и Наредба за разделно събиране на биоотпадъците“.Тук ще изложим само някои от по-важните аргументи срещу предлаганото от МОСВ отслабване и разводняване на съществуващата нормативна рамка по отношение на биоотпадъците.1. Вместо да въвежда нови изисквания, предлаганата наредба премахва редица ясно определени изисквания като задължителните цели за разделно събиране на биоотпадъците (чл. 8, ал. 1 от действащата Наредба по разделно събиране на биоотпадъците), както и на хранителните отпадъци, които са формулирани в действащите наредби за биоотпадъците. Преписан е текст от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), задължаващ общините да събират разделно зелените отпадъци, които е въведен още преди много години.

    С оглед на засиленото международно внимание върху темата за хранителните отпадъци, както и обсъжданите на европейско ниво законодателни мерки за предотвратяване и намаляване на хранителните отпадъци, нелогично е България да прави стъпка назад спрямо вече приетата и действаща национална нормативна рамка. В новия законодателен пакет по управление на отпадъците (част от Пакета за кръгова икономика) на ниво ЕС се въвеждат цели за 65% рециклиране на битовите отпадъци, което за България означава около 2 млн. тона на година2. От тези 2 млн. тона битови отпадъци, които следва да бъдат рециклирани, близо 50% са биоотпадъци или 1 милион тона на година.

    Освен това целите и ангажиментът за разделно събиране на биоотпадъците са част от Националната програма за управление на отпадъците 2014-2020 г. (НПУО 2014-2020) и са заложени като мярка за финансиране по оперативна програма „Околна среда“ за 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020).

 

02 ноември 2016 г. 12:58:16 ч.
etasheva

Становище на екологично сдружение За Земята (2)

1.1 Нима България ще сменя стратегическия си документ и програмата за финансиране в областта на отпадъците по средата на програмния период? Ако е така, необходимо е да се извърши междинна оценка на напредъка по изпълнението както на НПУО 2014-2020, така и на ОПОС 2014-2020, придружена с широки обществени консултации.Трябва да се има предвид, че някои български общини вече са предприели действия в тази насока, инвестирайки средства за постигане на регламентираните ангажименти. Съществуват много примери на икономически анализи от страните членки на ЕС, че инвестиционните разходи за въвеждане на системи за разделно събиране са относително постоянни, без значение дали общините ще събират разделно 10%, 20% или 70% от отпадъците си. Примери като Милано, град съизмерим с размерите на София, показват че дори и в тези големи градове е постигнато над 50% разделно събиране на биоотпадъците. Като цяло практиката показва, че само 2-3 години след въвеждането на системите за разделно събиране, нивото на разделно събраните и рециклирани биоотпадъци се вдига до 80-90%, при това цялостните разходи за управление на битовите отпадъци се запазват постоянни, а в някои случаи като провинция Ломбардия в Италия дори са намалени. На тазгодишния световен конгрес на Международната организация за твърди битови отпадъци (ISWA) в Нови Сад 2016, бяха представени различни успешно въведени модели в различни страни, като най-ясен пример е Любляна - столицата на Словения (и Зелена столица на Европа за 2016 г.), където само след няколко години действие на система за разделно събиране на биоотпадъците, кметът на общината може да си позволи да намали с 50% такса смет за гражданите през 2015 г. Различни инициативи за компостиране на място позволиха на определен брой общини в Страната на баските в Испания да намалят количеството на биоотпадъците с 90 %. Съществуват още многобройни примери от Европа и света.1.2 Защо в България гражданите трябва да продължават да плащат все по-висока такса смет, без изгледи да им се дава правото и възможността да я намаляват чрез разделно събиране на биоотпадъците си и домашно компостиране, например?1.3 Защо въведените нормативни изисквания за разделно събиране на биоотпадъците, които позволяват оптимизиране на разходите на общините, се отменят? Какви са аргументите за тази промяна?

02 ноември 2016 г. 12:58:34 ч.
etasheva

Становище на екологично сдружение За Земята (3)

2.  Вместо да прецизира цели и методи, предлаганата наредба премахва ясно определените условия и методи за  изчисляване на степента на изпълнили на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.По-точно, вж. чл. 12, ал. 3 и чл. 13 от предлагания проект за наредба:Чл. 12 (3) Ежегодно в срок до 15 януари за годината следваща отчетната година, въз основа на информацията по ал. 2, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице издава мотивирана заповед, с която определя общините, които са изпълнили целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8, ал. 1, за предходната календарна година.Чл. 13. Редът за разпределение, изпълнение и отчитане на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО се извършва съгласно реда и методиката, утвърдена със Заповед на министъра на околната среда и водите.Тази промяна дава власт в ръцете на министъра произволно да определя кои общини са изпълнили изискванията, за разлика от сега съществуващата наредба, в която тази оценка се прави по ясно определена и прозрачна методика, представена в Приложения 1 и 2 на действащата Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (Обн. 13.12.2013 (ДВ бр. 107).Така предлаганата промяна премахва членове 14-17 от глава четвърта в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, които ясно регламентират как да се разпределят, изчисляват и докладват отговорностите и постиженията на общините в изпълнение на нормативните цели, поставени в чл. 31 на ЗУО, както и в чл. 8 на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.2.1 Защо се отменя вече създадената методика за изчисление на постигането на целите, за разработването и внедряването на която са платени над 1,2 милиона лева от европейските и българските данъкоплатци в рамките на проект „Законодателна и стратегическа рамка за управление на биоотпадъците в България“? [1] Тази произволна промяна повдига сериозни съмнения за нарочно създаване на възможност за манипулиране на реалните данни относно резултатите от управлението на отпадъците от Регионалните сдружения на общините по управление на отпадъците. Това би представлявало продължаване на неприемливото статукво на статистически ненадеждна и мъглява информация относно управлението на отпадъците в България, в която има много „сиви полета“. Целта на политиките за управление на отпадъците и суровините е да осигури реално подобрение в ефективността на използване на суровините, не да отчита формални успехи, постигнати чрез подходящо манипулирани данни.---------------------------Бележки под линия[1] По проект No TA-2011-KPOS-PP-78 „Законодателна и стратегическа рамка за управление на биоотпадъците в България” „Техническа помощ в областта на управление на отпадъците” “Разработване на нормативната уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста” http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=405

02 ноември 2016 г. 12:59:39 ч.
etasheva

Становище на екологично сдружение За Земята (4)

3. В раздел втори от наредбата се регламентират изискванията към крайните продукти от оползотворяване. Във  всяка страна- членка на ЕС, продукти се регламентират само след процеса на рециклиране. По отношение на биоотпадъците това разграничение е ясно формулирано от доклада за край на отпадъка за биоотпадъците на Съвместния изследователски център в Севиля към Европейската комисия. Стабилизираната органична фракция от смесени битови отпадъци не може да бъде продукт, тъй като концентрацията на тежки метали е многократно по-висока от тази на компоста от разделно събрани биоотпадъци и това е доказано в рамките на проучването за край на отпадъка, в което са взети над 1000 проби от различни съоръжения за компостиране и МБТ в различни страни на ЕС. В Германия тази фракция се обезврежда единствено на депо и не е позволено да се използва дори за рекултивация.3.1 Защо в България да позволяваме замърсяване на почвите си и да допускаме пускането на пазара на тази мръсна и потенциално опасна фракция като продукт?4. Най- важните последствия от промените в новата Наредба са чисто икономически. Няма друга държава в ЕС, която да планира инфраструктура за рециклиране на отпадъците без да е готова да осигури суровина за тези съоръжения. Голямата част от финансовите средства за периода 2014-2020 г. по ОПОС ще се изразходят за съоръжения за компостиране.4.1 След отмяна на ангажиментите и целите на общините за разделно събиране на битовите биоотпадъци, какво ще третират тези съоръжения – клони, трева и листа или смесени отпадъци? Или хранителните отпадъци ще продължават да постъпва на депо? Или ще ги изгаряме, на висока екологична и икономическа цена?Зад съществуващата нормативната уредба и стратегическото планиране на тези съоръжение и тяхното финансиране стои огромен труд, включително на международен екип от експерти, който е разработил ясни ангажименти, технически документи, механизъм и инструмент за докладване, публична система за осигуряване на качеството на експлоатационните процеси и механизми за улесняване на общините при изпълнение на предвидените ангажименти. Преди приемане на двете наредби бе направена оценка на въздействието и икономически анализ от EUNOMIA (http://www.eunomia.co.uk/), консултанти по околна среда, които направиха и оценката на въздействието на законодателството за Европейската комисия. Всички тези разработки са били съгласувани с всички заинтересовани страни (няколко правителства, всички министерства, агенции, камари, бизнес, граждани и т.н.).  С новия нормативен документ всички тези полезни инструменти са премахнати.4.2 Какви са аргументите за тази внезапна отмяна на тези разработки и де факто пропиляване на над 1,2 милиона лева обществени средства, изразходвани за постигането им3?4.3 Има ли икономически анализ и оценка на въздействието върху заинтересованите страни за извършване на промяната?4.4 Не трябва ли тези документи да се публикуват своевременно за обществено обсъждане?

 

02 ноември 2016 г. 12:59:55 ч.
etasheva

Становище на екологично сдружение За Земята (5)

5. В приложение 3, т. 2.4. се утвърждава със заповед ръководство за качествен контрол на крайния продукт получен от съоръженията и инсталациите за биологично третиране.5.1 Какво е това ръководство, каква е необходимостта от тази нова разработка при положение че целият пакет необходими документи е вече разработен и съгласуван със всички заинтересовани страни?  Нима качественият контрол се осъществява върху експлоатационните процеси на съоръжението, а не върху крайния продукт?6. Също така със заповед се определят методите за изпитване на компоста. Изборът на метод се определя от всяка лаборатория индивидуално въз основа на различни показатели, включително икономически.

6.1 Защо е необходимо отново да се изразходват средства, при положение, че всички необходими документи вече са разработени след огромен труд на международен екип, подпомогнат от различните заинтересовани страни в България (компетентни и контролни органи, неправителствени организации, граждани, бизнес и т.н.)?7. Опитите на България да изпълнява европейските цели по счетоводен път, чрез подходящо настройване на методиката за изчисление, няма да доведат до подобряване на благосъстоянието на българските граждани, нито до намаляване на отпадъците и загубите, които тяхното образуване, извозване и неефективно третиране причиняват на личния и обществения бюджет.

7.1 Какви са аргументите за отменяне на целите за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците?

7.2 Как България ще постигне целите за рециклиране на битовите отпадъци, без ясни правила и ангажименти на общините за задължително въвеждане на системи за разделно събиране на биоотпадъците?Призоваваме уважаемите членове на Министерски съвет, начело с министър-председателя, да не приемат така предложените промени, а вместо това да инструктират министър Василева да продължи с прилагането на съществуващата рамка, както и да насърчи по-амбициозни постижения в разделното събиране и децентрализираното компостиране на биоотпадъците в България – доказано най-ефективният и икономически изгоден вариант за управление на битовите биоотпадъци.