Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредбата за ползването на повърхностните води

На основание § 62, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 58 от 2015 г.) е разработен проект на Наредба за ползването на повърхностните води, с който се осигурява съответствие на Наредбата с разпоредбите на Закона за водите.

С Наредбата се уреждат редът и начинът на използване на повърхностните води и водни обекти, редът и условията за издаване, изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителни, както и контролът по издадените разрешителни за използване на повърхностните води, редът и начинът за стопанисване и използване на бентовете и праговете в некоригираните участъци на реките извън границите на населените места и селищните образувания. Определя се редът и условията за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от реките с цел поддържане проводимостта на речното легло като част от постоянната защита от вредното въздействие на водите, уредени са и изискванията, отнасящи се до ползването на р. Дунав с цел изземване на наносни отложения, както и установяване на възможните методи за отчитане и определяне на количеството на иззетия материал.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: Vsdimitrova@moew.government.bg


Дата на откриване: 19.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 2.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари