Обществени консултации

Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Проектът на наредба е изготвен на основание чл. 31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Целта е да бъде заменена действащата Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3) (Обн. ДВ., бр. 41 от 13 Май 2005 г., изм. ДВ., бр. 16 от 21 февруари 2006 г.) с нова. Измененията на ЗКИР, извършени в периода 2014 - 2016 г.,  и практиката по прилагането на действащата към този момент Наредба № 3 налагат извършването на многобройни и важни изменения и допълнения, което обуславя приемането на нов подзаконов нормативен акт. 


Дата на откриване: 24.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 7.11.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 ноември 2016 г. 14:19:39 ч.
Йоан Каратерзиян

Молба за увеличаване на срока за обществено обсъждане.

Уважаеми служители,

Моля да увеличите срока за обществено обсъждане на проектите, поради големия обем информация. В предложения от вас срок, не е възможно да се направи качествено и обстойно проучване на предложението.

Благодаря ви, предварително!

05 ноември 2016 г. 09:28:54 ч.
Йоан Каратерзиян

Никъде в проекта не са поставени срокове за издаването на актовете, издавани от СГКК.

Задължително е в проекта на наредба да се поставят срокове за издаването на административните актове, за да не се позволява, както началника на СГКК - Варна прави в някои случаи, да архивира преписки, без издаване на акт (за одобряване или отказ), като с това лишава заявителя от правото му да обжалва изричен отказ, а внесените суми не се възстановяват. Липсата на такива срокове, създават условия за корупция и чувство за безнаказаност в ръководните органи на АГКК. Освен това, тези срокове трябва да бъдат възможно най-кратки, защото в Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, са предвидени достатъчно дълги срокове за отделните съставни части на процедурите, предшестващи издаването на административния акт.

Конкретно предложение:

В допълнителните разпоредби, след текста на § 1, се добавя нов § 2, със следния текст:

"§ 2. Във всички случаи на издаване на актове по тази наредба, срокът е еднодневен."