Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депониране на отпадъци

Основните промени в Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депониране на отпадъци имат за цел да отстранят забелязани трудности при нейното прилагане по отношение заплащането на отчисленията и обезпеченията. По отношение разходването на събраните суми от отчисленията са добавени конкретни дейности/проекти/документи, за които могат да се разходват отчисленията. Дава се възможност на всички общини, използващи общо регионално депо, да подават заявления в РИОСВ за отпускане на средства от отчисленията като по този начин се облекчава съществуващата процедура единствено собственика на депото да има това право и той да превежда на другите общини отпуснатите средства.


Дата на откриване: 27.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 9.11.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 ноември 2016 г. 10:43:59 ч.
Климатични промени

Становището на Тематична група "Климатична промени" - 1

Становището на Тематична група "Климатична промени" - 1  

От името на Тематична група  "Климатична промени" -    Управление на основните елементи на околната среда – почви, вода, вьздух и отпадьци за адаптиране кьм климатичните промени кьм Обществения сьвет на МОСВ , бихме искали да изразим нашите  становища и оценки   относно предложения  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депониране на отпадъци.

И тук ( както и в други Доклади на МОСВ с предложения за промени в нормативната база) в приложения Доклад се използва похвата на заобикаляне на истинските причини налагащи промени в   действащата Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депониране на отпадъци.

С текста  ”имат за цел да отстранят забелязани трудности” не само не обосновава необходимостта за изменение и допьлнение  , но и се генерират предположения за умишлено прикривани цели за облагодетелстване на определени субекти и участници в системата на управление на отпадьците.

Бихме искали да акцентираме на основните проблеми и пропуски в предложения текст на Проект на ПМС ,  а именно :  

  1. С предложения текст с §1. в чл. 2 се правят следните изменения :
  2. В ал.4, т.1 се изменя така :

„1. депа за неопасни отпадьци , собственост на тьрговски дружества при дейността на които се образуват битови , производствени и строителни отпадьци отпадьци по смисьла на чл.2,ал.1, т.1-3 от ЗОУ;”

ще се сьздадат крайно несправедливи и преференциални условия за юридически лица генериращи най вече биоразградими отпадьци в т.ч. и от утайки от пречиствателни станции . Това от една страна би сьздало и условия за нанасяне на значими щети на околната среда , както чрез генерираните от тях емисии така и с причинените от тях замьрсявания на подпочвените води.  От друга страна би направило невьзможно реалното вьвеждане на принципа    ”замьрсителя плаща” , както и условия за осьществяване на крьгови икономики и ресурсно оползотворяване.

Ще се сьздадат и необосновани преференции например за общините от регионална система Пловдив  и др. предаващи отпадьците си например на Екологичен завод Шишманци ,  за който  като юридическо лице сьс собствено депо не биха важали целите за ресурсно оползотворяване. Поставя се под сьмнение , че по този начин предложените изменения от страна на експертите на МОСВ , чрез юридическо лице Екологичен завод Шишманци ,  целят да сьздадат преференциални условия за отчитане на целите за оползотворяване за втората по големина община в страната ни  Община Пловдив.

08 ноември 2016 г. 10:45:55 ч.
Климатични промени

Становището на Тематична група "Климатична промени" - 2

2. Предложеното изменение в § 14. В Приложение № 3 се правят следните изменения и допьлнения :

т. 3. Създава са колона „Депонирани количества неопасни отпадъци, за които отчисленията по чл. 64 се увеличават с 15 на сто“

демонстрира непознаването или нежеланието на експертите на МОСВ да се сьобразят с основния закон на П Бьлгария  - Конституцията на Република  Бьлгария.

Вьпреки многократното разясняване на противоконституционноста  на     членове от Закона за управление на отпадьците (ЗУО) а именно :

-   чл.19 ал.3 , т.11 задьлжаващ сьздаването на площадки и задьлжаване на населението за безвьзмездно предаване на определени разделно сьбрани отпадьци , и

- чл.22 ал.2 да вьвеждат с отделни наредби  осьществяването  на   безвьзмездното предаване на разделно сьбрани отпадьци ,   

както при обсьждане на промените в ЗУО   в Парламентарната комисия по околна среда и водите , така и на обсьждането поискано от Тематична група "Климатична промени" с представители на Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”на МОСВ , проведено на 13.09.2016 г. ще си позволим отново да напомним че, редакция на ЗУО   в  сила от 13.07.2012 г. и Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г. е била атакувана в Конституционния сьд през  януари 2013 . С РЕШЕНИЕ № 11 от   10 юли 2014 г. Обн., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г. , сьдьт постановява , но само в предложения за тьлкуване от вносителите чл. 39, ал. 3 ЗУО в сила от 13.07.2012 г. :   Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм., бр. 66 от 26 юли 2013 г.) в частта „ ,безвъзмездно за всяка от страните“.  Т.е текста ”безвьзмездно” отпада само в сьдьржанието на чл.39, ал.3 ЗУО ,   но не и  чл.19 ал.3 , т.11 и  чл.22  ал.2 , от действащият и сега вариант на ЗУО. Това разбира се се използва  от експертите на МОСВ , без да коментират сьдьржанието  на чл. 17 на Конституцията на Република Бьлгария посочен по долу : 

 Глава първа , ОСНОВНИ НАЧАЛА

Чл. 17.

(1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.

(2) Собствеността е частна и публична.                                                                                (3) Частната собственост е неприкосновена.                                                                        (4) Режимът на обектите на държавната и общинската собственост се определя със закон.

(5) Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение.

По този начин явни дефекти на ЗУО без коментар се прехвьрлят в задьлжения  кьм общините  чрез поднормативна законова база. Това налага сьществена преработка на предложените текстове за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 19.12.2013 г.  

София, 08.11.2016 г.               Тематична група “ Климатични промени “

09 ноември 2016 г. 15:41:39 ч.
ВасилХаджов

Коментари от "ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1" ЕООД и "ЕЙ И ЕС Марица Изток 1" ЕООД

Уважаеми господа,

Във връзка с публикувания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013г. (Наредба № 7), моля имайте предвид нашите коментари, посочени по-долу.

Коментарите ни са продиктувани от факта, че „Ей И Ес  Марица Изток I“ ЕООД  e оператор на депо за производствени неопасни отпадъци от дейността на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, с оператор „Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД, по силата на сключен през 2005г. договор за депониране на отпадъци.

„Ей И Ес Марица Изток I“ ЕООД изпълнява задълженията си по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба № 7.  Вменяване на задължения в чл. 10 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за превеждане на вноски по обезпечение по чл. 4, ал. 3 или по чл. 4 от ползвателите биха довели да удвояване на платимите суми от „Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД, тъй като същите са включени в съществуващия договор.  Изключването на тези суми от съществуващият договор е предмет на одобрение на банковите институции финансиращи проекта, което би усложнило и забавило съществено такава промяна.

Допълнително, предвид технологията на експлоатация на депото за едновременно депониране и закриване, към момента „Ей И Ес  Марица Изток I“ ЕООД  е подало няколко заявления и е използвало средства по реда на глава Трета от Наредба № 7  и е заинтересовано от дефиниране на ясни текстове относно разходване на средства за закриване.

Предложените промени са въз връзка с гъвкавост на процеса и на даване на възможност отчисленията да се правят от собствениците или ползвателите, както е определено в договорните отношения. Бихме искали да отбележим, че за да няма противоречие със ЗУО би следвало Раздел IV (Финансиране на обезвреждането на отпадъци чрез депониране) от него да бъде изменен в съответствие с предложените промени на Наредба №7.

Предлагаме чл. 3, ал. 5 да бъде изменен както следва:

(5) Освен в случаите по ал.6 обезпечениeто по ал.1 се дължи от собственика и всеки ползвател на депото при обезвреждане на отпадъци чрез депониране. Съответният ползвател предоставя дължимите обезпечения по банковата сметка по чл.4, ал.1, като разходите за осигуряване на обезпечението по ал. 1 са на база на депонираните количества отпадъци от него.“

Предлагаме да се добави нов чл. 3, ал. 6 със следното съдържание:

(6) т. 1. Когато между собственик на депо, който е търговско дружество и ползвател на депото има сключен договор, регулиращ обезвреждането на отпадъци чрез депониране, обезпечението по ал. 1 се дължи от собственика или ползвателя на депото в съответствие с уговореното в договора. В тридневен срок от сключването на договора, собственикът на депото е длъжен да декларира писмено пред директора на съответната РИОСВ дали собственикът на депото или ползвателят му ще бъде задълженото лице по отношение на задължението за предоставяне на обезпечението по ал.1.

т. 2. За договори сключени преди влизане в сила на наредбата, собственикът на депото е длъжен в едномесечен срок от влизане в сила на наредбата да декларира писмено пред директора на съответната РИОСВ дали собственикът на депото или ползвателя му ще бъде задълженото лице по отношение на задължението за предоставяне на обезпечението по ал. 1.“

Предлагаме чл. 10, ал. 1 да бъде изменен както следва:

Чл. 10.(1) Ползвателите на депото, или лицата декларирани по чл.3, ал. 6, превеждат до последно число на текущия месец определените месечни вноски по обезпечението по чл. 4, ал. 3 или по ал. 4 за предходния месец.“

Относно предложената промяна на чл. 14, ал. 1, т. 3 Ви молим да предложите редакция, която по-ясно да указва какво регламентира промяната „За всяка следваща сума до 100% се подава ново заявление.“

Оставаме на разположение за обсъждане на горепосочените коментари. Моля не се колебайте да се свържете с нас, в случай че имате каквито и да било въпроси или коментари относно нашите коментари.

С уважение,

 

Иван Цанков

Управител

„Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД

„Ей И Ес Марица Изток I“ ЕООД