Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L

От 01.01.2016 г. влезе в сила Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60 от 2013 г.). Регламентът има за цел да се опрости досегашната правна рамка, да се намалят вредните емисии от превозните средства от категория L, да се увеличи общото равнище на безопасност, да се осигури адаптиране към техническия прогрес и да се укрепят правилата за надзор на пазара.

С цел осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) № 168/2013 беше изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, който е внесен от Министерския съвет и приет на първо гласуване от Народното събрание на 12.05.2016 г. Предстои разглеждането и приемането му на второ гласуване. Също така в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” е подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L, в който също са предвидени мерки за прилагане на горецитирания регламент. Част от измененията на наредбата са пряко свързани с измененията, предвидени Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.

Предвид обстоятелството, че законопроектът все още не е разглеждан на второ гласуване от Народното събрание и невъзможността да се предвиди кога ще бъде приет и обнародван, предлагам на вниманието Ви проект на наредба, в който са включени най-неотложните изменения и допълнения, необходими за прилагането на Регламент (ЕС) № 168/2013:

Съгласно чл. 77, параграф 2 и приложение IV от Регламент (ЕС) № 168/2013 от 01.01.2017 г. ЕО сертификатите за одобряване на типа за превозни средства от категории L3e, L4e, L5e и L7e, издадени по реда на Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 година относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета (ОВ L 124, 09.05.2002 г.) ще загубят своята валидност, т.е. превозните средства от посочените категории няма да могат да се предоставят на пазара, регистрират и пускат в употреба.

В чл. 44 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е предвидена възможност за предоставяне на пазара, регистриране и пускане в употреба на превозни средства, последни от дадена серия. Превозните средства от категории L3e, L4e, L5e и L7e, които притежават ЕО одобряване на типа по Директива 2002/24/ЕО, което ще загуби своята валидност от 01.01.2017 г. могат да бъдат включени в процедурата по член 44 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и да получат разрешение за регистрация и след тази дата.

Към настоящия момент в Наредба № 117 от 2005 г. не е предвидена процедура за предоставяне на пазара, регистриране и пускане в употреба на превозни средства, последни от дадена серия. Това ще доведе до сериозни финансови затруднения за производителите на превозни средства от категории L3e, L4e, L5e и L7e, които няма да могат да продадат и регистрират всички налични количества от посочените категории превозни средства до 01.01.2017 г.

С цел разрешаване на този проблем в настоящия проект за допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. се създава чл. 52а, с който се урежда процедурата за предоставяне на пазара, регистриране и пускане в употреба на превозни средства, последни от дадена серия.

Във връзка с кратките срокове до влизането в сила на чл. 77, параграф 2 и приложение IV от Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на превозните средства от категории L3e, L4e, L5e и L7e, които притежават ЕО одобряване на типа по Директива 2002/24/ЕО и избягване на потенциални проблеми за производителите от липсата на процедура за предоставяне на пазара, регистриране и пускане в употреба на превозни средства, последни от дадена серия, в проекта на наредба са предвидени единствено мерки за осигуряване прилагането на чл. 44 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

С § 2 от наредбата се предлага изменение в чл. 52, ал. 4 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Наредба № 60 от 2009 г.). В чл. 52 от наредбата е регламентирана процедура за предоставяне на пазара, регистриране и пускане в употреба на превозни средства, последни от дадена серия, по отношение на превозните средства от категории M, N и О.

В чл. 52, ал. 4 от Наредба № 60 от 2009 г. е предвидено заявленията за получаване на изключения за регистрация на превозни средства, последни от дадена серия, да се подават най-късно три седмици, преди одобряването на типа да стане невалидно. Практиката показва, че прилагането на това изискване създава затруднения за производителите при подаване на заявленията, поради което се предлага срокът, посочен в чл. 52, ал. 4 от Наредба № 60 от 2009 г. да отпадне. По този начин ще се осигури по-ефективно прилагане на процедурата за получаване на изключения за регистрация на превозни средства, последни от дадена серия.

В съответствие с чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз проектът на нормативен акт е съгласуван с Работна група 1 „Свободно движение на стоки“.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проекта на наредба заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и портала за обществени комуникации на Министерския съвет.

Предвид изложеното предлагам да подпишете представената с настоящия доклад Наредба за допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.

 

Лице за контакт:

Ивайло Славейков
Главен експерт
Дирекция "ППС и водачи"
ИА „Автомобилна администрация“
Тел.: 02/9308865
e-mail: islaveikov@rta.government.bg
 


Дата на откриване: 1.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 15.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари