Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА „ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ”

Предварително условие 5.2. „Воден сектор” от Приложение V на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета изисква - „наличие на политика за формиране на цена на водата, която гарантира адекватен принос на различните приложения на водата за възстановяването на разходите за водни услуги”.

 

Това условие фигурира като неизпълнен критерий, тъй като в секторите, подкрепени от ЕЗФРСР, Република България е следвало да осигури принос на различните потребители на вода към възстановяването на разходи за водни услуги в съответствие с чл. 192, ал. 2, т. 2, чл. 192а, ал. 1, т. 1, чл. 192б и 192в, ал. 2 от Закона водите.

 

В изпълнение на Приложение № 3 „Преглед на изпълнението на приложимите тематични предварителни условия за Европейските структурни фондове 2014-2020г., които не са изпълнени или са частично изпълнени към момента” от Решение № 116 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение и допълнение на Решение № 668 на Министерския съвет от 2012 г. за одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условия за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г., изменено и допълнено с Решение № 102 на Министерски съвет от 2013 г. и Решение № 597 на Министерски съвет от 2013 г., беше изготвен законопроект за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (ЗСН), регламентиращ извършването на услугата „Доставяне на вода за напояване” и определянето на нейната цена, посредством Методика, приета от Министерския съвет.

 

Съгласно § 25 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за сдружения за напояване (обн. ДВ, бр. 54 от 2016 г.) в тримесечен срок от влизането му в сила Министерският съвет приема методиката по чл. 58 от ЗСН.

 

Проектът на Методиката за определяне на цената на услугата „Доставяне на вода за напояване” в съответствие с изискванията за възстановяване на разходите за водните услуги и принципите на ценообразуване, както следва и от Рамковата директива за водите на ЕС и съответните ръководни документи, е изготвен в изпълнение на т.1.2.5. буква „б“ от Компонент I на Приложение I от Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.

 

Настоящата методика предоставя начин за изчисляване на цената на услугата «Доставяне на вода за напояване», която да отговаря на изискванията на европейската Рамкова директива за водите (РДВ), транспонирана в националното законодателство чрез разпоредбите на Глава единадесета от Закона за водите, като направи услугата по-атрактивна и достъпна и стимулира поливното земеделие в България.

Тя ще позволи на доставчиците на вода да изчислят цената на услугата, следвайки общи правила и принципи за съгласуваност, прозрачност, предвидимост, устойчивост и финансова достъпност. Цената се основава на ясно определени и взети предвид разходни компоненти, включително разходи за водовземане, управление и регулиране на водите, разпределение, транспортиране и доставяне на вода за напояване до земеделските водоползватели.

С настоящата методика се предлага нова ценова политика, която преодолява недостатъците на сега действащата и се основава на специфични за културите норми. Новата ценова политика прилага двукомпонентна тарифа с постоянен компонент – цена за обслужване, покриващ постоянните разходи по доставка на вода на база площ, и променлив компонент – цена на база измерени обеми вода.


Дата на откриване: 1.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 14.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари