Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Основни положения:

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” има за цел подпомагане процеса на сформиране на публично-частно партньорство на допустимите за подпомагане територии, подкрепа за придобиване на умения и създаването на капацитет за функциониране на местни инициативни групи (МИГ), обучение и популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие” сред заинтересованите страни с цел разработване и последващо прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), подкрепа за съхраняване и популяризиране на местната идентичност. Подпомагат се дейности, които допринасят за постигане на целите на подмярката.

Подмярка 19.1 се прилага на териториален принцип на ниво община или обединение на съседни общини и/или съседни населени места, които са част от общини от селските и рибарските райони и териториите със специфични характеристики, съгласно Националната концепция за пространствено развитие на Република България. Финансиране от ЕЗФРСР по мярката се предоставя за дейности, осъществявани от местни партньорства или МИГ на територията на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие - селски и рибарски райони и райони със специфични характеристики, определени в Националната концепция за пространствено развитие - черноморското и дунавското крайбрежие, планинските, граничните и селските територии, териториите в риск (екологичен, демографски и икономически) и териториите за опазване на ландшафта, природните и културни ценности. Тези райони са определени като територии за прилагане на подхода ВОМР, съгласно Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.

С проекта на наредба се цели синхронизиране между актуализираните посредством второто изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. текстове в частта на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” и условията и правилата, определени в наредбите за нейното прилагане. С изменението на ПРСР 2014 - 2020 г. вече се допуска извършените дейности от местните инициативни групи или местните партньорства по линия на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” с цел формиране на нови местни инициативни групи, популяризиране на подхода ВОМР и разработването на стратегии за ВОМР, да се финансират чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони не само на селски райони. По този начин формираните местни партньорства, в които участват общини извън обхвата на селските райони, ще могат да извършват дейности по подмярка 19.1 на цялата територия на партньорството и тези дейности ще бъдат допустими за финансиране. Към момента дейностите, извършвани от местните партньорства и МИГ извън селските райони не са допустими за финансиране.  

С проекта на наредбата се коригира допуснат пропуск при предходното изменение на наредбата по отношение на лицата, които декларират липсата на обстоятелства по чл. 12, ал. 1 от Наредбата и отнасящи се до условията за допустимост на ползвателите на безвъзмездната финансова помощ. Изискванията на чл. 12, ал. 1, които са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза са задължителни за лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта или негов партньор, както и координатора/координаторите за изпълнение на проектите. В тази връзка предлагаме изменение в действащата разпоредба на чл. 22, ал. 1, т. 10 и съответно в приложение № 8 към чл. 22, ал. 1, т. 10, за които, в резултат на прилагането им се установи, че са неясни за бенефициентите. С оглед избягването на конфликт при прилагането им се уточнява кръга на задължените лица. Поради тази причина се предвижда разпоредба, която дерогира прилагането на изменителните норми към вече подадени в Държавен фонд „Земеделие” заявки за плащане.

С проекта на наредба се допълват и изискуемите документи, които се подават от бенефициентите в Държавен фонд „Земеделие” при подаване на заявка за плащане. По предложение на ДФЗ към изискуемите документи се добавят списъци на членовете на колективния върховен орган и колективния управителен орган на местните инициативни групи. Уточнява се и изискуемият документ, доказващ наличие или липса на задължение към общината, с оглед изпълнението на  чл. 12, ал. 1, т. 3 от наредбата. Отстранява се и допусната неточност при подаване на заявка за плащане, като до този момент не е изисквано представяне на удостоверение за липса на задължения от общините. По отношение на малките пилотни проекти се разширява списъкът с разходооправдателни документи с които ще се отчитат бенефициентите при подаване на заявка за плащане. Освен документи съгласно приложение № 15 към чл. 46, ал. 4, при подаване на заявка за плащане за малък пилотен проект, ще се дава възможност да се представят и документи съгласно приложения № 3 и № 4 в случаите, когато в проектите са използвани опростени или неопростени разходи. 


Дата на откриване: 3.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари