Обществени консултации

Проектът на Наредба за използването на информационна система е изготвен съгласно изискването на чл. 141, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (изм. ДВ, бр. 58 от 2015 г.).

Проектът на Наредба за използването на информационна система  е изготвен съгласно изискването на чл. 141, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (изм. ДВ, бр. 58 от 2015 г.).

С проекта на наредба са определени условията и редът за ползване на информационната система, която Държавната агенция за метрологичен и технически надзор трябва да предостави на собствениците на язовирните стени и съоръженията към тях, която същите са длъжни да ползват по смисъла на чл. 141, ал. 1 и ал. 4 от Закона за водите. Изчерпателно са определени данните, отнасящи се до техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, които трябва да бъдат вписвани в информационната система. Имайки предвид значението на въвежданите данни, за преценката на техническото състояние на съоръженията и предприемане на своевременни и законосъобразни действия от страна на агенцията, в проекта на наредба е предвидено субектите по чл. 141, ал. 1 и ал. 4 от Закона за водите със своя заповед да определят лица, които да правят вписванията. С цел  идентифициране на въвеждащите данните  и  контролиране на достъпа до информационната система, което да гарантира евентуална злоупотреба с въвеждането и актуализирането на информацията, е предвидено председателят на ДАМТН да предоставя потребителско име и парола на оправомощени за целта лица. 

В проекта на наредба е определен и обемът на информация, която следва да се въвежда от служители на ДАМТН, определени със заповед на председателя на агенцията. Тази информация касае осъществяваната от ДАМТН контролна дейност  по отношение на  техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, даваните от контролните органи предписания и изпълнението на същите.


Дата на откриване: 3.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 21.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари