Обществени консултации

Проект на Наредба за ИД на Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода

Основните предложения за изменение и допълнение в проекта на Наредба са следните:

 1. Навсякъде в Наредба № 1 от 2016 г. „договор за изпълнение на стратегия за ВОМР” се заменя със „споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР“ с цел синхронизиране с Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.).
 2. Навсякъде в Наредба № 1 от 2016 г. правомощието за издаване на заповед за одобрение на заявления за одобрение на финансова помощ и на заявления за одобрение на планирани дейности и разходи на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице се заменя с такова на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г., съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 3. Създава се чл. 5а, според който дейности на територията на Република България, за които има определени опростени разходи, се включват в заявлението за планирани дейности и разходи, като задължително се използват посочените в наредбата стойности. Разпоредбата се създава, тъй като към момента липсва изрична такава за задължителния характер при използването на опростените разходи. Това ще позволи тяхното използване на практика и ще доведе до реално опростяване на процедурата по изплащане на разходите, за които има определени стойности и не е проведена процедура по ЗОП.
 4. С цел постигане на яснота се създава чл. 6а, с който се уточнява, че определените стойности на опростените разходи са с включен данък добавена стойност за местни инициативни групи, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност.
 5. В чл. 8 се поставя ново изискване по отношение на допустимите за възстановяване разходи, извършени от МИГ, според което МИГ трябва да отговаря на условията за допустимост, посочени в Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, не само при одобрение на стратегията за ВОМР, но и при извършване на плащане по подмярка 19.4. Изискването се въвежда съгласно разпоредбата на приложение I, т. 2 А) iii от Делегиран Регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото, според което дадена заявка за плащане бива разпоредена едва след изпълнението на достатъчен брой проверки с цел да се установи съответствие с нормативната уредба на Съюза, като във връзка с ЕЗФРСР трябва да има и процедури за проверка спазването на условията за предоставяне на помощта, включително сключването на договори, както и за спазването на всички приложими съюзни и национални нормативни разпоредби, включително определените в програмата за развитие на селските райони.
 6. Към допустимите разходи в чл. 9, ал. 2 се добавя възможността за финансиране на разходи за застраховане дълготрайни материални активи, закупени не само по реда на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. и на Наредба № 23 от 2009 г., но и такива, закупени по реда на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, до срока, определен за задължително застраховане съгласно съответните наредби. Допълнението се налага, тъй като МИГ, изпълнявали проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ са закупили техника и оборудване, необходими за функциониране на офиса, които съгласно наредбата за прилагане на подмярката са задължителни за застраховане за период от 5 години. Същевременно срокът за изпълнение на проектите по същата подмярка е шест или девет месеца. В тази връзка разходите за задължителната застраховка на тези активи могат да бъдат финансирани от допустимите текущи разходи по подмярка 19.4 на МИГ, които имат сключено споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР.
 7. Поясняват се текстовете на чл. 9, ал. 2, т. 2 и т. 3.
 8. Към допустимите разходи се създава възможността за финансиране на разходи за участие на МИГ не само в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони, но и на такива на Европейската ЛИДЕР асоциация и други асоциации на МИГ. Допълнението се предлага, тъй като участието на МИГ в дейностите на тези асоциации биха били от полза във връзка със споделяне на опит, добри и лоши практики и др. свързани с работата на МИГ и подобряване на нейното качество.
 9. В чл. 10, т. 11 се допуска възможността разходите, извършени от МИГ за такси за издаване на изискуеми документи, винетни такси и техническо обслужване на автомобил, телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги, топло- и електроенергия, вода да бъдат плащани в брой. Това се налага, тъй като този вид разходи са на много ниска стойност и на практика не е оправдано да бъдат плащани по банков път.
 10. Към недопустимите разходи в чл. 10 се добавят разходи за възнаграждения на служители на МИГ за предоставяне на външни услуги за участия в комисии за избор на проекти на същата МИГ, тъй като тези служители получават възнаграждения за заплати съгласно трудовите договори, които са сключени със съответната МИГ.
 11. Създава се текст с изискване за предоставяне на нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявленията не са подписани от законния представител на МИГ, както и такъв с изискване за подаване на декларации съгласно приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба № 22 от 2015 г., попълнени от законния представител на МИГ, от членовете на колективния управителен орган и от представляващите по закон и пълномощие членове на колективния управителен орган на МИГ, когато същите са юридически лица. По този начин наредбата се привежда в съответствие с чл. 7, ал. 6 от Постановление № 162 от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2016 г.).
 12. С промяната на т. 3 на текста на чл. 11, ал. 2 от Наредбата се заличава текст, според който заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4, което не е получено в деловодството в срок се оставя без разглеждане. Промяната се предлага по целесъобразност, тъй като изпускането на срока от МИГ би означавало лишаване от възможност да получи средствата, необходими за осигуряване изпълнението на стратегията за ВОМР.
 13. Наредба № 1 от 2016 г. предвижда максималният размер на финансова помощ, предназначен за текущи разходи да не надвишава 80 на сто от средствата в рамките на стратегията, като останалите се използват за изпълнение на дейности, свързани с нейното популяризиране. Изпълнението на това изискване започва да се следи от Държавен фонд „Земеделие“ през 2022 г., като се взимат предвид извършените разходи по всички подадени преди това заявки за плащане. При нарушаване на изискването от страна на МИГ, с оглед неговото изпълнение, ДФЗ отказва изплащане на част или цяла заявка за плащане. Възможно е обаче неспазването на изискването от страна на МИГ да е такова, че сумата, която трябва да бъде удържана от заявка за плащане да надвишава стойността на заявената за плащане такава. По тази причина, с цел недопускане на подобна ситуация, с изменението на Наредбата в чл. 34, ал. 2 и 3 се предлага проследяване спазването на изискването да започне от 2021 г.
 14. В чл. 36 се добавя задължение на МИГ да осигури публичност на дейността си и на източниците на финансиране съгласно раздел ІІ, точка 2.2 от Приложение ХІІ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.), приложими за мерките за информация и публичност, съгласно изискването на същия регламент.
 15. Към изискуемите документи при подаване на заявка за авансово плащане се добавя изискване за представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по рано от 1 месец преди предоставянето му, тъй като такова се изисква при подаване на заявки за плащане съгласно приложение № 7, но не е включено по отношение на заявка за авансово плащане.
 16. Към изискуемите документи при подаване на заявки за плащане се създава задължение за предоставяне на удостоверение от лицата по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 22 от 2015 г., че не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност или в процедура по ликвидация, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие.“. Документът се добавя във връзка с поставеното ново изискване по отношение на допустимите за възстановяване разходи, извършени от МИГ, според което МИГ трябва да отговаря на условията за допустимост, посочени в Наредба № 22 от 2015 г.
 17. В Допълнителните разпоредби се създава дефиниция за непреки разходи с цел по-голяма яснота при прилагане на съответните опростени разходи.

 


Дата на откриване: 3.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.12.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 ноември 2016 г. 16:59:50 ч.
makedonski_L

Искане за отпадане на текстови в предложените промени

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От името на Асоциация „Лидер мрежа” си позволяваме да направим следния коментар и предложение за отпадане на текстове в предложените промени.

Коментарите и предложенията ни са по отношение на отпадане и неприемане на предложените промени в § 13. чл. 28, ал. 1 и § 17. В Приложение № 7 към чл. 29, ал. 2 в раздел А. Общи документи, в които е добавено изискването да се прилагат, документи, удостоверяващи състояние на юридически лица при положение, че тези обстоятелства са публично достъпни и всеки може да ги провери.

Нямa дa e пpeyвeличeнo, aĸo ĸaжeм, чe чecтo ce злoyпoтpeбявa c изиcĸвaнeтo зa пpeдcтaвянe нa yдocтoвepeниe зa aĸтyaлнo cъcтoяниe пpeд paзлични инcтитyции. Нашето виждaнe пo въпpoca e, чe нaличиeтo нa Tъpгoвcĸи peгиcтъp нaпълнo oбeзcмиcля cъщecтвyвaнeтo нa тoзи дoĸyмeнт. Cмятaме така, защото инфopмaциятa, ĸoятo ce cъдъpжa в eднo aĸтyaлнo cъcтoяниe e нaличнa имeннo нa caйтa нa TP и тaм всеки мoжe дa ce зaпoзнae дocтaтъчнo пoдpoбнo c oбcтoятeлcтвaтa нa вcяĸo eднo тъpгoвcĸo дpyжecтвo или eднoличeн тъpгoвец.

Oчeвиднo зaĸoнoдaтeлят e нa нaшeтo мнeниe, зaщoтo чл. 23, aл. 6 oт Зaĸoнa зa Tъpгoвcĸия peгиcтъp ĸaзвa, чe ниĸaĸвa дъpжaвнa инcтитyция, oбщинa и дopи бaнĸa нe мoгaт дa изиcĸвaт oт коготи да било yдocтoвepeниe зa aĸтyaлнo cъcтoяниe във вpъзĸa c oбcтoятeлcтвa, ĸoитo ca впиcaни в Aгeнциятa. Цитирам:

„Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) …ал. (6) Ако е посочен идентификационен код, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и представянето на актове, обявени в търговския регистър. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 5 от Закона за обществените поръчки, които са извън тези, изброени в изречение първо.”

Кому и защо е нужно да нарушава българското законодателство, да изисква тези документи, да разкарва всички членове на Колективния Управителен орган, почти на всеки три месеца /така се очертава да се подават Заявки за плащане/ до съдилищата, да харчат средства, да губят време и да се увеличава бумащината, като спокойно може да си провери обстоятелствата, които го интересуват по интернет ?

Още повече, че в ПРСР 2014 – 2020 г., България е поела ангажимент при прилагането й да оптимизира и намали на административната тежест в рамките на процеса по прилагането. Цитирам:

„С цел оптимизиране и намаляване на административната тежест в рамките на процеса, свързан с координация и управление на средствата по ПРСР, а именно изпълнение, разплащане, мониторинга и контрол ще бъде осигурена стабилна и предсказуема среда за изпълнение на Програмата чрез оптимизиране на административните процедури, унифициране на правилата за прилагане и електронизация на определени нива от  комуникацията между бенефициентите и УО/РА. В тази връзка се предвиждат следните конкретни мерки за намаляване на административната тежест по отделните елементи, при съобразяване със спецификата на съответната мярка:

…………….Оптимизирането на документооборота в рамките на Програмата ще бъде постигнато посредством:

·      Преустановяване подаването на хартиен носител на документи, издавани от публични институции, при наличието на публично достъпни електронни регистри за справка на обстоятелства и/или наличието на регламентиран служебен достъп до такава информация;………..”

Надяваме се да бъдат взети предвид нашите аргументи, да бъде спазвано българското законодателство и тези текстове и изискуемите според тях документи да отпаднат, с оглед намаляване на административните тежести.

30 ноември 2016 г. 14:19:38 ч.
neli_kadieva

чл.28

Уважаеми Дами и Господа,

Предлагам да се направи промяна в текста на чл.28, ал.1, т.7, тъй като сега действащият текст повтаря обхвата на декларираните обстоятелства – и двете цитирани декларации представляват приложение № 6 от Наредба № 22 от 2015 г., доколкото декларацията по по чл. 24, ал. 1, т. 9 (приложение №7) е отменена (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.).

Сегашен текст:  

Чл. 28. (1) 7. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2016 г.) декларация съгласно приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 и декларация по чл. 24, ал. 1, т. 9 от Наредба № 22 от 2015 г., попълнена и подписана от всеки член на колективния управителен орган и контролния орган на МИГ, от персонала на МИГ, както и временно изпълняващ такава длъжност, а когато член на управителния или контролния орган е юридическо лице, декларацията се подписва от неговия представляващ.

Предложение за промяна:

7. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2016 г.) декларация съгласно приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба № 22 от 2015 г., попълнена и подписана от всеки член на колективния управителен орган и контролния орган на МИГ, от персонала на МИГ, както и временно изпълняващ такава длъжност, а когато член на управителния или контролния орган е юридическо лице, декларацията се подписва от неговия представляващ.