Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Правното основание за издаването на Наредба № 40 е чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, в който е предвидено, че превоз на опасни товари на територията на Република България се извършва при спазване на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR) и на наредба за условията и реда за извършване на превоз на опасни товари, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите

С проекта на наредба се предлагат следните изменения и допълнения:

 

1. Изменения и допълнения, свързани с изискванията към учебните кабинети за обучение на водачи на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и на консултанти по безопасността при превоз на опасни товари, както и с административната процедура за издаване на разрешение.

Предложени са изменения на изискванията към учебните центрове по отношение на размерите на учебните кабинети.

Подробно са регламентирани задълженията и действията на административния орган и администрацията, посочени са сроковете за извършването им в административното производство по издаването на разрешение за извършване на обучение на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари. Определянето на конкретни правила и срокове има за цел да се подобри административното обслужване във връзка с издаването на разрешението.

Същата е целта и на изменението на чл. 14, предложено с проекта на наредба. Предвид изискването по чл. 14а, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, съгласно което обучението се извършва по учебна документация, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, са посочени минималните задължителни изисквания към учебната документация, изготвяна от учебните центрове.

 

2. Регламентирани са условията и редът за провеждане на обучението на кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари. Предвид изискването на ADR за задължително обучение преди изпита за придобиване и удължаване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и преди изпита за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари, подробно е определен минималният брой часове за всеки учебен модул, в които кандидатът задължително трябва да е присъствал по време на обучението, за да завърши успешно курса на обучение.

 

3. Подробно и изчерпателно са определени и изискванията за провеждане на изпитите по ADR, както и съдържанието им. Към настоящия момент изпитите се провеждат по ред, определен с методика, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. С посочената методика вече е внедрена и успешно функционира електронна система за изпитите, чрез която: кандидатите се записват за изпит; определят се графиците за изпитите; изтегля се жребият, чрез който се определят служителите на агенцията за провеждане на конкретните изпити; автоматично се отчитат резултатите от изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, които се провеждат по електронен начин, и се попълват и отпечатват протоколите за изпитите. Електронната система обслужва, както провеждането на изпитите, така и провеждането на обучението. Чрез нея учебните центрове записват кандидатите за обучение и отчитат присъствията и отсъствията им.

 

4. В проекта на наредба са предвидени и условията и редът за издаване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари. С цел подобряване на административното обслужване, улесняване и опростяване на процедурата по издаване на свидетелствата и удостоверенията, е предоставена възможност заявленията да се подават, както лично във всички регионални звена на агенцията, така и по пощата. Аналогична възможност е предвидена за получаване на готовите документи.

 

5. В съответствие с чл. 14, ал. 7 от Закона за автомобилните превози се предлага чл. 47 от наредбата да бъде допълнен с конкретизиране на обхвата на контрола, извършван от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в учебните центрове, в които се извършва обучение на водачи на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоз на опасни товари. Създадено е и задължение за лицата, извършващи обучение по ADR, да предоставят достъп до учебните кабинети и документацията, свързана с провежданото обучение, на длъжностните лица с контролни функции от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Към настоящия момент обхватът на контрола и задълженията на контролираните лица са определени единствено по отношение на изискванията за извършването на превозите на опасни товари, но не и по отношение на обучението по реда на наредбата. С измененията и допълненията в цитираната разпоредба се цели подобряване на ефективността на извършвания от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” контрол, което от своя страна да доведе до ефективно и качествено обучение по ADR.

 

6. Предложени са нови определения в Допълнителната разпоредба към наредбата за понятия, употребени в наредбата. Определенията са в съответствие с ADR и ще внесат яснота и точност при прилагането на правилата, във връзка с които са употребени.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бяха публикувани за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

 

Лице за контакт:
Илияна Лакова
Главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно обслужване“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02 930 88 11
E-mail: ilakova@rta.government.bg
 

 


Дата на откриване: 3.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 17.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари