Обществени консултации

Проект на Наредба № 54 за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Към настоящия момент техническите изисквания към оборудването на морските кораби и оценяването на съответствието с техническите изисквания са регламентирани в Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (обн. ДВ. бр. 76 от 2004 г., изм. ДВ. бр. 39 от 2009 г., попр. ДВ. бр. 44 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 32 от 2010 г., изм. ДВ. бр. 94 от 2011 г., изм. ДВ. бр. 84 от 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 2013 г., изм. ДВ. бр. 98 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 2015 г., изм. ДВ. бр. 35 от 2016г.), издадена на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване.

            С предлагания проект на Наредба № 54 за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби се въвеждат изискванията на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (ОВ, L 257/146 от 28 август 2014 г.), наричана по-нататък „Директива 2014/90/ЕС“. Проектът на наредба има за цел да повиши безопасността по море и да ограничи и предотврати замърсяването на морето посредством прилагане на съответните международни инструменти в тяхната актуализирана версия, както и да гарантира свободното движение на такова оборудване във вътрешния пазар и монтирането му на борда на кораби. Структурата и логиката на разпоредбите на предлаганата наредба следват определените в Директива 2014/90/ЕС и се внасят съществени промени в действащата към момента Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби.

            За разлика от действащата към момента редакция на наредбата, в която техническите изисквания и стандартите за изпитване се съдържат в приложения към нея, проектът на наредба препраща към съответните актове за изпълнение на Европейската комисия, в които са изрично посочени приетите от Международната морска организация стандарти за изпитване , и към делегираните актове, които Европейската комисия приема за оборудване, за което липсват приети международни и европейски стандарти за изпитване, както и в изключителни случаи при сериозен пропуск или аномалия в съществуващ стандарт за конкретен елемент морско оборудване. Това от своя страна ограничава необходимостта от често изменяне на нормативния акт с цел актуализиране на приложимите стандарти за изпитване, приемани от международните и европейските стандартизационни организации и Международната морска организация.

Предлаганата наредба регламентира реда за извършване на оценяване на съответствието, а приложимите процедури за оценяване на съответствието се съдържат в приложенията на предлаганата наредба. В основния текст изчерпателно са изброени изключителните обстоятелства, при които Изпълнителна агенция „Морска администрация“ позволява инсталирането на оборудване, което не е оценено по предвидения ред.

С проекта на наредба се регламентира процедурата по официално оправомощаване от компетентния орган на органите, извършващи дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване и инспектиране, като нотифицирани органи. Изрично са изброени изискванията, на които трябва да отговарят лицата, желаещи да извършват оценяване на съответствието на морско оборудване – те трябва да осъществяват своята дейност по компетентен, независим и безпристрастен начин, да наемат необходимия персонал, който притежава необходимите знания и опит да извършва оценяване на съответствието на морско оборудване, да предприемат достатъчни мерки да гарантират поверителността на информацията, получена в хода на оценяването и др. С официалното им оправомощаване като нотифицирани органи, за тях възникват задълженията за извършване на оценяване на съответствието съгласно приложимите процедури и за предоставяне на информация на нотифициращия орган, другите нотифицирани органи, Европейската комисия и другите държави-членки в предвидените хипотези. Функциите на нотифициращ орган се изпълняват от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, съгласно проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, като успоредно с това са отчетени отговорностите и дейностите по контрол, осъществявани от агенцията като администрация на знамето. Регламентирани са задълженията на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по отношение на проверяване на съответствието на морско оборудване, инсталирано на борда на кораб.

Поставен е акцент върху изискванията за полагане на маркировката „щурвал“ и възможностите за електронно етикетиране на оборудването.

            В новата наредба се взема предвид присъствието на всички стопански субекти във веригата на доставка – производители, упълномощени представители, разпространители и вносители – и се определят съответните им задължения във връзка с осигуряването на съответствието на морското оборудване. Производителят трябва да осигури проектирането и производството на морското оборудване в съответствие приложимите изисквания. Той трябва да вземе необходимите мерки, че производствения процес осигурява съответствието на оборудването с изисквания – да осигури провеждането на приложимата процедура за оценяване на съответствието, да изготви необходимата техническа документация, да изготви декларация за съответствие, да осигури придружаването на оборудването от необходимите инструкции за безопасното монтиране и експлоатация на оборудването, да удовлетвори изискванията за проследимост чрез съхраняване на необходимите документи, нанасяне на елементи, позволяващи идентификацията на оборудването, да предостави достатъчно данни за себе си, да положи специфичната маркировка за съответствие, да осигури оценяването на серийно произвеждано оборудване. Производителят може да определи свой упълномощен представител, на когото да делегира изпълнението на задачи от административен характер. За вносителя също се предвиждат ясни задължения по отношение на съответствието на оборудването, а в случаите когато даден разпространител или вносител изменя морско оборудване или го предлага на пазара под свое име, той се приравнява към производителя и трябва да поеме неговите отговорности по отношение на оборудването. Производителите, вносителите и разпространителите на морско оборудване са длъжни да оказват съдействие на компетентните органи и да им предоставят информация при поискване. Въвежда се формулировката за „предлагане на пазара“, която улеснява проследяването на несъответстващо оборудване по веригата на доставка до производителя.

            В съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г., доп., бр. 7 от 1978 г. и бр. 57 от 1980 г., изм., бр. 46 от 2007 г.) нормите, включени в предлагания проект на наредба са организирани в девет глави, както следва: глава I „Общи разпоредби“, глава II „Технически изисквания към оборудването на морските кораби“, глава III „Оценяване на съответствието“, глава IV „Инсталиране на оборудване, което не е оценено по реда на глава трета“, глава V „Прегледи и проверки на кораби“, глава VI „Нотифициране на органите за оценяване на съответствието“, глава VII „Маркировка за съответствие и правила за маркиране на оборудването на морските кораби. Електронен етикет“, глава и VIII „ „Задължения на икономическите оператори“.

            Предвид разпоредбите на чл. 31 – 35 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове проектът на наредба включва още две самостоятелни подразделения – Допълнителни разпоредби и Преходни и заключителни разпоредби, а процедурите за оценяване на съответствието: „Модул Б: Изследване на ЕО на типа", „Модул Г: Съответствие с типа въз основа на осигуряване качеството на производствения процес", „Модул Д: Съответствие с типа въз основа на осигуряване качеството на продукта", „Модул Е: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта" и „Модул Ж: Съответствие въз основа на проверка на изделие", изображението на маркировката за съответствие „щурвал“, както и свидетелството, което се издава за оборудване, което не е оценено или маркирано по предвидения ред,  са организирани като приложения, като за всяко от тях е посочен члена от проекта на наредба, към който то се отнася.

            Допълнителните разпоредби включват шест параграфа. Първият от тях съдържа нормативни определения за използвани в акта специфични понятия, вторият сочи директивите на Европейския съюз, чиито изисквания се въвеждат в българското законодателство с тази наредба, а третият съдържа актовете на Европейската комисия, в които са определени стандартите за изпитване. Четвъртият включва основанията за отмяна на издадени свидетелства, петият и шестият касаят предпазната процедура на Европейския съюз, включително повдигането на възражение срещу предприети от органите за надзор на пазара мерки и произнасянето на Европейската комисия по въпроса, седмият съдържа определения на използвани в проекта на наредбата понятия, които към момента нямат утвърдено нормативно съдържание, а в осмия са посочени задълженията на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ като нотифициращ орган .

С преходните разпоредби се урежда прилагането на техническите изисквания и стандартите за изпитване съгласно отменяната Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби до приемането на съответните актове за изпълнение и делегирани актове от Европейската комисия, както и сроковете за електронно етикетиране след приемане на съответните делегирани актове от Европейската комисия.

В заключителните разпоредби са включени текстове относно: правното основание за издаване на наредбата и отмяната на Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби.

Приемането на проекта на Наредба № 54 за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби е в изпълнение на мярка № 98 от Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

            В проекта на Наредба № 54 за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби са отразени бележките от членовете на РГ 9 „Транспортна политика“.

В изпълнение на изискването на чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на портала за обществени консултации на Министерския съвет. Отразени са постъпилите в срока за обществено обсъждане становища и предложения по проекта.

 

Лице за контакт:
Любомира Тошкова
Старши експерт в дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването“
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Тел.: 02 930 09 21
E-mail: lyubomira.toshkova@marad.bg
 


Дата на откриване: 7.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 7.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари