Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело

Разполагането на Щабни елементи за интегриране на силите на НАТО (NFIUs) на териториите на България, Естония, Латвия, Литва, Полша и Румъния, е регламентирано в Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа (SHAPE) относно Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО (NFIU), подписан на 30 март 2016 г. в Монс, Кралство Белгия. Същият е ратифициран със закон, приет от 43-то НС на 21 юли 2016 г. /ДВ, бр. 61 от 5.08.2016 г. изд. от Министерството на отбраната, обн., ДВ, бр. 69 от 2.09.2016 г., в сила за Република България от 8.08.2016 г./.

С Решение на Министерския съвет № 508 от 24 юни 2016 г. е одобрен проект на Споразумение за поддръжка между Министерството на отбраната на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE), представлявано от Съюзното съвместно командване на силите на НАТО в Неапол (JFCNP) относно поддръжка за Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО, разположен в София, Република България (NFIU BGR). Споразумението влиза в сила от датата на полагане на последния подпис без последващо утвърждаване.

В Споразумението са изложени ролята и отговорностите на Р България за оказване на поддръжка (без финансиране от НАТО, NFIU BGR и другите участващи страни) в няколко ключови направления. Основният въпрос, който следва да бъде разрешен от българска страна, е свързан с осигуряване на възможност за ползването на военно-почивните бази на Министерство на отбраната (МО) от чуждестранните военнослужещи от Щаба, цивилни служители и членовете на техните семейства при същите условия и цени, които са приложими за българските военнослужещи, цивилни служители и техните семейства.

Съгласно Наредба № Н-9 от 11.03.2011 г. за военно-почивното дело / Наредбата/ почивките в почивните домове и хотели за военнослужещите и цивилните служители - български граждани се финансират от МО и от собствени средства на лицата, както следва: 65 % от себестойността на почивката се осигурява от Министерството на отбраната от средства за социално-битово и културно обслужване в рамките на утвърдения бюджет за съответната година и 35 % се заплащат от лицата, като към себестойността на почивката, същите изцяло за своя сметка доплащат добавка за вид помещение /чл. 4, ал. 1, т. 10 от Наредбата/. Поради спецификата на фонда, по който се извършва цитираното поемане на част от разходите на българските военнослужещи, не са налице възможности за разход на средства за доплащане ползването и от чуждестранните лица.

Република България има задължението след влизане в сила на Споразумението да приведе националната нормативна уредба в съответствие със Споразумението и като страна домакин да осигури необходимата поддръжка на Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО, разположен в София.

В тази връзка е необходимо да се постигне уеднаквяване на условията и реда за ползване на военно-почивните бази за военнослужещите и цивилните лица от чужди армии, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, доколкото това е предвидено в международни договори, както и членовете на техните семейства с тези на българските военнослужещи и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. В този случай военнослужещите и цивилните лица от чужди армии, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, доколкото това е предвидено в международни договори, на територията на страната ще заплащат себестойността на пълния пансион  за почивка във военно-почивните бази по цени, определени в заповеди на министъра по в чл.5 от Наредбата. В рамките на една календарна година военнослужещите и цивилните лица от чужди армии, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната въз основа на двустранни или многостранни споразумения да имат право да ползват до 10 дни за почивките през летния сезон и до 10 дни за почивките през зимния сезон при същите условия, както за военнослужещите и цивилните служители и техните семейства на страната домакин съгласно т.5.8 от Споразумението /BSA/.

След изчерпването на този лимит горепосочените категории лица ще заплащат по определените в заповедите на министъра по чл.5 от Наредбата цени за външни лица.


Дата на откриване: 9.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 23.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари