Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Наредба за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта в Република България

Проектът на Наредба за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта в Република България е разработен от Министерството на образованието и науката в качеството му на национален координатор по взаимното признаване на професионалните квалификации. Този акт е част от процеса на транспонирането на Директива 2013/55/ЕО в българското законодателство. Основният акт, който транспонира Директивата е Закона за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, публикуван в ДВ, бр. 27, 05.04.2016 г. Настоящата наредба следва да бъде издадена, съгласно чл. 8а от Закона.

Проектът на Наредба определя условията за изискване на удостоверителни документи и информация от заявителите за процедурата за издаване на европейска професионална карта, както и осигурява непрекъснатост и гладко протичане на работния процес в Информационната система за вътрешния пазар, и своевременно обработване на заявленията. Чрез нея се определят правилата относно процедурата за подаване на заявления за европейска професионална карта чрез онлайн инструмента, както и правилата относно получаването от страна на компетентните органи на заявления за европейска професионална карта чрез Информационната система за вътрешния пазар. С Наредбата ще се определят и таксите за обработването на заявления за издаването на професионалната карта.

С издаването на настоящия акт ще бъдат преодолени досега съществуващите затруднения, включително и от административен характер по отношение на процедурите за признаване на професионалните квалификации, като един от най-съществените аспекти на Директива 2005/36/ЕО. Това ще осигури благоприятни условия за улесняване и ускоряване на процедурите за признаване, въз основа и на засиленото участие на държавите членки по произход. Същевременно възможностите на Информационната система за вътрешния пазар ще позволят редуциране на всички потенциални разходи по процедурата, както и на времето, необходимо за обработка на заявленията.


Дата на откриване: 10.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари