Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

С предлаганите в настоящия законопроект изменения и допълнения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) се цели създаването на необходимата нормативна база способстваща за въвеждане на възможността за групиране и класифициране на морските плажове, съобразно техните физико-географски дадености и видовете туристически услуги, които могат да бъдат предоставяни в рамките на дейностите по стопанисването им. Действащият към момента Закон за устройството на Черноморското крайбрежие не съдържа ясно разграничаване на административно-наказателните състави. В чл. 25 от ЗУЧК са посочени органите, които могат да съставят актове за установяване на административни нарушения и да издават наказателни постановления, като прави впечатление че липсва разделение на случаите при които всеки орган би бил компетентен да издаде наказателно постановление, т.е. не са определени техните правомощия по отношение на административно-наказателните норми. Това е и един от основните проблеми на действащия ЗУЧК – липсата на ясно разграничение за кои случаи кой административен орган е компетентен да образува административно-наказателно производство, което води до пороци при тези производства и създава възможност за спорове относно компетентността на органа. С настоящият законопроект е предложена цялостна преработка на административно-наказателните норми с цел да бъде определена компетентността на административните органи при установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания. Предвидена е процедура и ред за прилагане на принудителните административни мерки /ПАМ/, като същите доколкото не са административни наказания могат да се прилагат самостоятелно или кумулативно с предвидените наказания.


Дата на откриване: 15.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 15.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари