Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2003 г.

Подготвените изменения в НУРИПДНР отразяват направените промени в Закона за насърчаване на заетостта (Обн., ДВ, бр.101 от 2015г.), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн., ДВ, бр. 94 от 2015 г.) и Наредбата за административното обслужване (Обн., ДВ, бр. 27 от 2015 г.), по отношение на регистрационния режим за осъществяване на посредническа дейността по наемане на работа и комплексното административно обслужване от компетентните органи в този процес.

Предложените изменения са в изпълнение на мерки № 117 и № 119 от Третия План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса от избрано законодателство с 30 на сто за периода 2015-2017 г.

Основните изменения в наредбата включват: отпада изискването кандидатите за регистрация да прилагат удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението, както и удостоверение от съответната община по регистрация на кандидата за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението; отпада изискването посредниците да уведомяват ИА „Главна инспекция по труда“ при промяна на адреса на офиса за извършване на посредническа дейност както и за откриването на офиси в населени места извън мястото на регистрацията им; отпада задължението за представяне на документ за уникален идентификационен номер за вписване в регистъра по чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД, воден от Комисията за защита на личните данни; посочва начинът за получаване на индивидуалния административен акт – лично на мястото, където е заявен или на посочен точен адрес, в случай  че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.

            Очаква се предложените промени да създадат условия за намаляване на административните разходи на посредниците, облекчаване на регистрационния режим  и опростяване на процедурата по информиране чрез обмен на информация между институциите по служебен път и отпадане на изискуеми документи.


Дата на откриване: 16.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 30.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари