Обществени консултации

Проект на Наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите

Проектът на Наредба за реда и начина за обучение и издаване на документиза правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитанетона емисиите на флуорсъдържащи парникови газове има за цел определяне на мерки за осигуряването на прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 и актовете по прилагането му. С проекта на наредбата се определят:

• реда и начина за провеждането на обученията на физическите лица и издаването на документи за правоспособност на физически или юридически лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове;

• изискванията по отношение на формата на досието на оборудването, етикетирането и декларацията за съответствие по чл.7, §2 от Регламент (ЕС) № 517/2014;

• системата за събиране на информация за емисиите на флуорсъдържащи парникови газове;

• изискване за спазването на стандарти (европейски и/или международни) за безопасност при експлоатацията на оборудването, съдържащо хладилни агенти, представляващи алтернатива на флуорсъдържащите парникови газове.


Дата на откриване: 17.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 17.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари