Обществени консултации

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата

Наредбата урежда условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата. Измененията на наредбата имат за цел да приведат в съответствие разпоредбите на сега действащата Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата, издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, обн. ДВ, бр. 82 от 2010г., в сила от 1.01. 2011г. и на Наредба № 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите, изменен със ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обнародван в Държавен вестник бр. 74 от 20 септември 2016г.

Предложения по текстовете на проекта на наредба може да изпращате в 30 дневен срок на следния имейл адрес: e.alexiev@mi.government.bg.


Дата на откриване: 21.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 22.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари