Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, врем

Влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИДЗМВР), обнародван в „Държавен вестник“ бр. 81 от 2016 г., доведе до необходимостта от изменение и допълнение на Наредба № 8121з-776 от 2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (МВР). С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-776 от 2016 г. се променя периода на отчитане на положения от служителите на МВР труд, които са на сумирано изчисляване на работното време - от едномесечен на тримесечен период (чл. 187, ал. 3 от ЗМВР). Предвид това са променени и наименованията на протоколите към Наредбата - приложения № 1 и № 3. Въведени са и изискванията на новия чл. 187а от ЗИДЗМВР, съгласно който при бедствия и други извънредни ситуации да се полага извънреден труд до 25 часа на тримесечен период и до 100 часа годишно, над ограниченията по чл. 187, ал. 7 от ЗМВР - 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно. В тези случаи е предвидено положеният извънреден труд да се компенсира с възнаграждение за извънреден труд и да се заплаща по реда на чл. 187, ал. 6 от ЗМВР - с 50 на сто увеличение върху основното месечно възнаграждение. На следващо място, към правните основания за издаването на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-776 от 2016 г., посочени в §3 от Заключителните разпоредби, се въвежда и чл. 187а, ал. 4 от ЗМВР, съгласно който редът за полагане, компенсиране и отчитане на извънреден труд над ограниченията по чл. 187, ал. 7 от ЗМВР следва да бъдат уредени с Наредбата за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР. За изпълнение на изискването на чл. 187а, ал. 4 от ЗМВР в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-776 от 2016 г. са регламентирани и редът за полагане, компенсиране и отчитане на извънреден труд над ограниченията по чл. 187, ал. 7 от ЗМВР, като се създават нов чл. 31а и приложение № 7. Предвид наближаващия край на бюджетната година и необходимостта от регламент, съответстващ на влезлия в сила ЗИДЗМВР, съгласно който служителите на МВР да могат да отчетат положения от тях труд извън установеното работно време, респективно да им бъде изплатен своевременно, на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища следва да бъде намален от 30 на 14 дни.


Дата на откриване: 21.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари