Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите

Проектът на нов Устройствен правилник на Министерството на финансите е изработен въз основа на резултатите от функционален анализ на министерството. Основен акцент при анализа беше релевантността на функциите и организационното структуриране на Министерството на финансите. Въз основа на това беше установена необходимост от изменение и допълнение на редица разпоредби във връзка с регламентираните в актуалното законодателство правомощия на министъра на финансите и обвързаността им с функциите на административните звена в министерството. В тази връзка в проекта на нов устройствен правилник правомощията на министъра на финансите са съобразени с действащото законодателство, а функциите на административните звена са приведени в съответствие с правомощията на министъра.
Последните изменения на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (§ 26 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за независимия финансов одит) предвиждат, че за изпълнение на задачите по този закон министърът се подпомага от служители в звено в специализираната администрация на Министерството на финансите, което е на негово пряко подчинение. Съгласно § 27 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за независимия финансов одит същото звено вече ще подпомага министъра и по изпълнение на задачите по Закона за вътрешния одит в публичния сектор. С промените в Закона за вътрешния одит в публичния сектор се създава и възможност вътрешният одит в Министерството на финансите да се осъществява от вътрешни одитори в рамките на горепосоченото звено, като в този случай ръководителят на звеното е ръководител и на вътрешния одит.
В изпълнение на изброените законови изменения и допълнения в проекта на нов Устройствен правилник на Министерството на финансите е предвидено създаване на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, в рамките на която да се обединят функциите и численият състав на дирекция „Вътрешен одит“ и на двете централни хармонизиращи звена, съществуващи в дирекция „Вътрешен контрол“. По този начин ще се оптимизира функцията на министъра на финансите да провежда, координира и контролира държавната политика в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит в публичния сектор. Също така ще има възможност допълнително експерти с натрупан опит да участват в разработването и изготвянето на методологически указания в областта на вътрешния одит и финансовото управление и контрол в публичния сектор. Ще се осигури и повишаване на ефективността и адекватността на методологията по вътрешен одит и финансово управление и контрол в публичния сектор.
 


Дата на откриване: 22.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 6.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари