Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии

Предложението за  изменение и допълнение на Наредба № 847/2010 г. има за цел да осъвремени и подобри националната процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз (трети страни), както и да отрази опита от прилагането на действащата наредба с оглед динамиката и  конкурентните условия, в които се развива гражданското въздухоплаване.

 

І. Мотиви относно измененията в Раздел II, свързани с процедурата по предоставяне на информация за съществуващи назначения.

С промяната в чл. 3, ал. 1, т. 6  се предлага информацията, която се публикува във връзка с процедурите за достъп до пазара, да включва резултатите от проведени преговори, от които произтичат промени по отношение на предоставяните търговски права като брой на честоти, договорени линии и други, а не информация за предстоящи преговори – както е съгласно настоящия текст. Предложението е с оглед на обстоятелството, че публикуването на информация за предстоящи преговори, доколкото тяхното провеждане не зависи само от българската страна, е трудно осъществимо, още повече, че съществени са резултатите от подобни преговори, а не предполагаемото планиране на преговорите.

 

 

ІІ. Мотиви относно уточненията, свързани с изпълнението на някои дейности по националната процедура за предоставяне на права.

С промяната в чл. 3, ал. 2 се цели внасяне на яснота относно отговорността за обновяване на информацията, като се посочва, че това е задължение на  ГД „ГВА“.

В чл. 8, ал. 5 се уточнява, че ГД „ГВА“ извършва дейностите, свързани с обнародването на информацията за предстоящия конкурс за достъп до пазара. Уточнението е необходимо с оглед яснота относно извършване на разходите във връзка с тези дейности.

С новата ал. 6 на чл. 8 се предвижда едновременно с публикуването на заповедта за откриване на конкурса на интернет страниците на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ГД „ГВА“ да се публикува и текста на международното споразумение. Промяната е свързана с обстоятелството, че са налице множество двустранни споразумения от 60–те и 70–те години на ХХ в., които не са обнародвани в „Държавен вестник“ и съответно не са общодостъпни.

 

ІІІ. Мотиви относно изискванията към документите, прилагани към  подаваните заявления за участие в конкурс

            С промяната в чл. 10, ал. 2 се предвижда към заявлението за участие в конкурс да се прилагат и доказателства за финансова стабилност по смисъла на § 3, т. 40 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ). Предложението е с оглед необходимостта от информация за актуалното финансово състояние към момента на кандидатстването, произтичаща от  задълженията на Република България като страна по международния договор и гарант за неговото изпълнение.

            С новата т. 3 в чл. 10, ал. 2 се предвижда и представяне на декларация, с която въздушният превозвач да потвърди, че познава международното споразумение, по силата на което възнамерява да експлоатира договорената международна линия.  Изискването е във връзка с ангажимента на българската държава да гарантира изпълнението на международния договор за въздушен транспорт. Случаи от натрупаната практика показват, че още при подаване на предварително заявление от страна на кандидатите е налице непознаване на бъдещите им задължения като назначен въздушен превозвач по международния договор.

 

ІV. Мотиви по отношение съкращаването на срока за провеждане на конкурс по Раздел V от наредбата:

Към настоящия момент предвидените в Наредба № 847/2010 г. срокове за провеждането на конкурс обхващат период с продължителност над пет месеца, като поради дейности, за извършването на които не са предвидени изрични срокове, продължителността на процедурата допълнително би могла да се удължи с още два месеца и да надхвърли един (шестмесечен) ИАТА сезон. В резултат на посоченото въздушните превозвачи, които имат интерес да експлоатират нови въздушни линии, не са в състояние да се възползват от най-благоприятните за тях условия за започване на експлоатация. Това води до реална невъзможност, както за заинтересованите авиокомпании да започнат експлоатацията в подходящ за тях момент, така и за пътниците –  да не се възползват по-рано от нови възможности за пътуване. Аналогичните национални процедури на държавите-членки на ЕС са с продължителност от 3 до 4 месеца. Във връзка с изложеното са предложени съкращаване на съществуващи срокове, както и посочване на изрични такива, там където такива не са предвидени (чл. 12, ал 6; чл. 16, ал. 4; чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал 2 от проекта). С предлаганото изменение срокът за провеждане на конкурсната процедура, предвидена по Наредба № 847/2010 г., се съкращава до четири месеца.

 

V. Мотиви относно предложението единствено спечелилият конкурс да  бъде назначен да експлоатира редовна въздушна линия по договорени с международното споразумение  маршрути

В проекта се предвижда изразът „класиран на първо място“ да се замени със „спечелил конкурса“. Предложението е съобразено с обстоятелството, че определеният в резултат на подбор след проведен конкурс въздушен превозвач отговаря напълно на условията на международния договор, съответно българската държава като страна по този договор гарантира за това с извършеното назначение. Останалите кандидати, класирани на следващи места, не са доказали убедително в хода на конкурсната процедура, че с тяхното назначение българската държава може да бъде гарант за изпълнение на всички условия по съответното споразумение. В тази връзка проектът предвижда отпадане на възможността за назначаване на класирания на второ място кандидат, съдържаща се в чл. 22, ал. 3.

 

VІ. Мотиви по отношение промяната при назначение без конкурс.

С промените в чл. 25 се предвижда към заявлението за получаване на достъп без конкурс да се прилагат доказателства за финансова стабилност по смисъла на § 3, т. 40 от ЗГВ, както и декларация, че въздушният превозвач познава международното споразумение. В допълнение с новата ал. 5 на чл. 25 се предвижда кандидатът, който е получил достъп до пазара без конкурс и който е получил съответното експлоатационно разрешение от другата страна по международното споразумение, да започне експлоатация на договорената линия по всяко време. С така предложеното изменение по отношение на назначените въздушни превозвачи без конкурс няма да се прилагат сроковете, съдържащи се в чл. 31, ал. 1-3 и чл. 32, ал. 1 и 2 от наредбата. Отмяна на назначението може да бъде извършено, когато са налице условията по чл. 32, ал. 3 и ал. 4 от наредбата. Предложението произтича от обстоятелството, че в определени споразумения не се предвижда ограничение на броя на въздушните превозвачи по договорените линии, съответно всеки въздушен превозвач, който отговаря на условията, предвидени в наредбата, има право да бъде назначен. В този смисъл превозвачите, назначени без конкурс, са равнопоставени. В подкрепа на изложеното са съществуващите изрични разпоредби в действащи международни договори, в които е посочено, че назначеният въздушен превозвач от едната страна, който е получил експлоатационно разрешение от другата страна, може по всяко време да започне експлоатация на договорена линия.

 

VІІ. Мотиви относно удължаване на срока за започване експлоатация на редовна въздушна линия:

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Наредба № 847/2010 г. назначеният въздушен превозвач е длъжен да започне експлоатация на линията в 6-месечен срок от влизане в сила на акта на назначаването му. Опитът от извършените през последните години назначения показва, че 6-месечният срок е недостатъчен и нереалистичен за изпълнение на формалностите, свързани със стъпването на нови, големи и отдалечени пазари на трети страни. Едва след назначаването си превозвачът може да предприема действия по уреждане слотове, да организира и проведе рекламната си кампания и т.н. В допълнение, някои двустранни спогодби поставят условие за наличие на  партньори и сключване на търговски споразумения с превозвачи от другата страна, което е възможно само след получено назначение. С предлаганото изменение срокът за започване експлоатация на линията се удължава на 12 месеца.

 

            VІІІ. Проектът съдържа и редакционни изменения, произтичащи от необходимостта от осъвременяване на подзаконовия нормативен акт.

 

            Проектът на наредбата е публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на ГД „ГВА”, както и на портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, и в законоустановения срок не са постъпили бележки и предложения.

 

Лице за контакт:
Людмила Тренкова
Началник отдел „Международна дейност“
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
E-mail: ltrenkova@caa.bg

 


Дата на откриване: 22.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари