Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 73 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи

В § 67, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИДЗМВР), обнародван в ДВ бр. 81 от 14.10.2016 г. е предвидено Дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи да премине като дирекция „Специална куриерска служба“ към Държавната комисия по сигурността на информацията. Разпоредбата влиза в сила от 01.01.2017 г. Като правна последица от горепосоченото, проектът на ПМС цели закриването на Дирекция „Специална куриерска служба“ като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на вътрешните работи, като за това се прави изменение в ПМС № 73 от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи. Предвидено е проектът на ПМС да влезе в сила от 01.01.2017 г. С оглед необходимостта от изпълнение на разпоредбата на § 67 от ЗИДЗМВР (Обн. ДВ бр. 81 от 2016 г.), който по силата на § 102 от същия закон влиза в сила на 01.01.2017 г., както и предвид наближаващия край на бюджетната 2016 г., от особена важност е закриването на Дирекция „Специална куриерска служба“ на МВР като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на вътрешните работи. Поради това, Постановление за изменение на Постановление № 73 на Министерския съвет от 2015 г. трябва да е обнародвано в „Държавен вестник“ и да влезе в сила на 01.01.2017 г. Тази промяна е пряко свързана със Закона за държавния бюджет за 2017 г. и по специално с бюджетите на МВР и на ДКСИ за 2017 г., тъй като средствата за издръжка на новосъздадената структура на ДКСИ - Дирекция „Специална куриерска служба“ са вече предвидени в проектобюджета й за 2017 г. Горепосочените обстоятелства по категоричен начин налагат посочването на случая като изключителен и необходимостта от прилагането на чл. 26, ал. 4, изречение 2-ро от ЗНА. Определя се по-кратък 14-дневен срок за предложения и становища по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 73 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи, който е публикуван на интернет страницата на МВР („Нормативна уредба“ - „Проекти на нормативни актове“ - „Проекти“) и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.


Дата на откриване: 23.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари