Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

Приемането на проекта на тарифа е свързано с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн, ДВ. бр. 58 от 2015 г.), с който се променя съществено действащата нормативна уредба за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Законът за изменение и допълнение на Закона за водите (обн, ДВ. бр. 58 от 2015 г.)  въвежда нови видове такси, както и изцяло нов начин за изчисляване на таксите за замърсяване от заустване на отпадъчни води в повърхностни води чрез въвеждане на корекционни коефициенти. Въведена е и законова диференциация на таксите за замърсяване от заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

Становищата да се изпращат на електронен адрес: asenlichev@moew.government.bg


Дата на откриване: 30.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 14.12.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 ноември 2016 г. 12:58:57 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Забележки по проекта за тарифа 1

Уважаеми Дами и Господа от МОСВ, автори на тарифата (г-н Личев),

Моля да обърнете внимание на следните забележки, в които се откриват редица противоречия с някои норми на Конституцията на Р. България, за да не кажем, че се открива нормативно уреден пазар за корупционни практики.

            Съгласно чл. 19, ал. 2 от Конституцията:

2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

            Съгласно чл. 5, ал. 1 и ал. 2 :

(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.

(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.

            В чл. 12, ал. 1 от проекта за Тарифа се дават необосновани преимуществени разлики за ползван обем вода за една и съща дейност, но в зависимост от ползвателя:

Единичният размер на таксата за водовземане от повърхностни води се определя съгласно следната таблица:

по

ред

Цел на ползване на отнетата вода

Единичен размер на таксата – Е (лв./куб. м) в сила от

2017г.

2019г.

2021г.

1

Обществено питейно-битово водоснабдяване

0,002

0,002

0,002

2

Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели

0,002

0,002

0,003

4

Обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

0,0012

0,0013

0,0015

5

Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури

0,0014

0,0019

0,0023

8

Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни, лекарствени или козметични продукти

0,045

0,045

0,05

 

30 ноември 2016 г. 13:00:31 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Забележки по проекта за тарифа 2

            С така посочените такси, МОСВ противоконституционно дава пазарно предимство на ВиК дружествата и държавното предприятие “Поливни системи”, които са общински/държавни предприятия и формиращи бизнес печалба !

            Така начислените такси, поставят в облагодетелствано положение пазарни монополисти, ВиК дружествата и държавното предприятие “Поливни системи”, което е абсолютно противоконституционно !

            С посочените разлики МОСВ се опитва да създаде пазар за частни разпределители на вода, които ще формират печалба в размер на разликата между цената за обществено и частно ползване на вода за една и съща дейност.

            Това е висша форма на корупция на държавно ниво!!!

Думи нямаме за чл. 12, ал. 2, относно разликите, които са направо шокиращи:

Единичният размер на таксата за водовземане от подземни води се определя съгласно следната таблица:

по

ред

Цел на ползване на отнетата вода

Единичен размер на таксата – Е (лв./куб. м) в сила от

2017г.

2019г.

2021г.

1

Обществено питейно-битово водоснабдяване

0,02

0,02

0,02

2

Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели

0,07

0,07

0,11

4

Обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

0,012

0,013

0,015

5

Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури

0,0143

0,0186

0,0229

8

Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни, лекарствени или козметични продукти

0,07

0,08

0,09

 

30 ноември 2016 г. 13:02:02 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Забележки по проекта за тарифа 3

С проекта за наредба се официализират приходите на “водната мафия”, чрез съдействието на държавната администрация.

  Уважаеми Дами и Господа от МОСВ, автори на тарифата,

Съгласно редица решения на Конституционния съд и Тълкувателни решения на ВАС и ВКС, таксите се дължат за предоставяне на услуги от държавата/общините и се дължат в равен размер, независимо от ползвателя.

            Не е случаен текстът на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията:

(1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.

(2) Данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон.

            Т.е. ал. 2 указва, че разлика в утежненията може да има само в данъците и то въведени със закон.

            Таксите са едни и същи за предоставените услуги независимо от техния ползвател.

            Така изготвената тарифа е противоконституционна и създаваща пазар за корупционни сделки на близки до властта фирми, които да усвоят разликата между предоставената вода от обществен оператор, до цената за самостоятелно добиване.

            Категорично това води до корупционни практики !

Тази тарифа е пример, как се създава корупция и защо в България корупцията е системна, защото тя се създава чрез нормативни документи.

Искрено се надяваме цените да бъдат уеднаквени за всички икономически оператори.

В случай на обратното тарифата ще бъде атакувана в съда.

01 декември 2016 г. 15:14:47 ч.
agros

Становище на "Асоциация на професионалните озеленители в България"

Във връзка с общественото обсъждане на Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, ви представяме становище от „Асоциация на професионалните озеленители в България”, което се надяваме да бъде взето под внимание.

Първото и най важно нещо е да се обоснове по категоричен начин ,каква услуга ще се получава срещу тези такси, както и да се докаже, че тези такси покриват и възстановяват пълните разходи по предоставяне на услугата, както и дали създават  условия за разширяване и повишаване качеството на услугата, и дали постигат определена справедливост. Защото излиза така, че от един и същи водоизточник ще се получава вода на различна цена. Т.е. тарифата не е за водоползване, а според това за какво ще я ползваш. Това вече не е такса, а чист данък.

В „Асоциация на професионалните озеленители в България” членуват предприятия, които са регистрирани и като земеделски производители, тъй като същите произвеждат декоративни растения.  

По смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби обаче, "Напояване  на  земеделски  култури" е  когато  отнетата  вода  се  използва  за подобряване на водния режим на почвата и земеделските култури, изпитващи в естествени условия недостиг на влага, като напояването  на земеделски култури не включва поливането на трева и други декоративни растения. Нещо повече. Производството на декоративни култури и трева е поставено редом до добив на топлинна енергия  с  цел  отопление  на  сгради, както и за миене на площадки. Излиза, че миенето на площадките, както и отоплението на сгради може да се извършва и с вода подходяща за поливане и обратното. Декоративните растение следва да се поливат с вода която е подходяща за миене на улици например. Абсолютно никаква логика. За да се произведе декоративно растение или трева, за същите ще е необходима вода с цел подобряване на водния режим на почвата, защото културите изпитват в естествени условия недостиг на влага. Това е правилното.

Във връзка с това, „Асоциация на професионалните озеленители в България” предлага промяна на следното :

1.   В §1 от Допълнителните разпоредби

1.1.  В т.1 б.ж да отпадне „поливане  на  трева  и  други  декоративни  растения”

1.2.  В т.1 б.г да се добави „поливане  на  трева  и  други  декоративни  растения”

 

Допълнителните разпоредби да добият следния текст :

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 § 1. По смисъла на тарифата:

1. целите на ползване на отнетата вода са:

…….

г)  "Напояване  на  земеделски  култури"  -  когато  отнетата  вода  се  използва  за подобряване на водния режим на почвата и земеделските култури, изпитващи в естествени условия недостиг на влага. Напояване на земеделски култури включва поливането на трева и други декоративни растения.

…..

ж) "Водоснабдяване за други цели" - когато отнетата вода се използва за всички други цели извън изрично посочените в букви „а“-„е“, включително за добив на топлинна енергия  с  цел  отопление  на  сгради,  миене на площадки и др.   

14 декември 2016 г. 09:58:27 ч.
BIA_bg

Становище на Българска стопанска камара (БСК)

Българската стопанска камара (БСК) изразява категорично несъгласие с предложеното увеличение на таксите за индустрията. Пълният текст на становището на БСК е публикувано на адрес http://www.bia-bg.com/standpoint/view/22783/