Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ. бр.68 от 2015 г.)

Промените се налагат поради неосигуряване на униформено облекло за предходните години в указания в наредбата срок – до края на 2016 г. С предложението се цели предвиждане на допълнителен срок за осигуряване на униформените облекла, вместо досега предвидения. Поради недостигът на униформено облекло се предлага и удължаване на срока за износване на униформените облекла от образеца, утвърден към влизането в сила на отменената Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 44 от 2011 г.). Сключва се рамково споразумение със срок на изпълнение 24 месеца, с което се цели да се осигурят около двадесет хиляди костюма, като доставките се очаква да започнат в началото на 2017 г. По този начин ще бъдат обезпечени специални зимни костюми за структури на МВР. С доставките ще бъдат покрити лимити на служителите от предходни години, поради което се налага удължаване на заложените в наредбата срокове. Предвид наближаващия край на годината и необходимостта от изменение на заложените в наредбата срокове за износване на униформеното облекло от стария образец и за предоставяне на неосигурено униформено облекло от предходни години, на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища следва да бъде намален от 30 на 14 дни.


Дата на откриване: 5.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари