Обществени консултации

Отчет за 2015 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

 

Отчетът за 2015 г. за изпълнението на  Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) e разработен на основание на РМС № 625 от 22.08.2006 г. и на Протоколно Решение по Протокол № 4 от заседание на Министерския съвет от 01.02.2012 г. 

По данни на НСИ към 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз.

В сравнение с 2014 г. населението на страната намалява с 48 414 души, или с 0.7%.

Подобно на предходните години, намалението на населението през 2015 г. в България се дължи главно на отрицателен естествен прираст, а не на външна миграция - в резултат на естествения прираст (разликата между ражданията и умиранията)  населението намалява с 44 167 души, а в резултат на  механичния прираст (нетното салдо от външната миграция) – с още 4 247  души.

Като положителни тенденции през 2015 г. могат да бъдат отбелязани намаляването на детската и преждевременната смъртност, увеличаването на броя на сключените граждански бракове, намаляването на броя на разводите, подобряване на  жизнения стандарт на големи групи от населението и др.

В условията на тежка демографска криза перспективите за устойчиво икономическо и социално развитие на България са свързани не толкова с механичното увеличаване на броя на населението, колкото с умението и възможностите да се инвестира в развитието на човешкия капитал и в повишаването на качеството на човешките ресурси.

В тази връзка, Отчетът за 2015 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) следва изчерпателната рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на демографските промени и предизвикателства, заложени в демографската стратегия.

Отчетът за 2015 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) съдържа пет части. Част І проследява основните тенденции в демографското развитие на Европейския съюз и на Република България през 2015 г. В Част ІІ  са представени основни структури на населението и особеностите на развитие на качеството на човешките ресурси. Част ІІІ се отнася до управлението на демографските промени; трансформиране на демографските предизвикателства в нови възможности за устойчиво развитие; разпознаване и използване на възможностите на „демографските прозорци“.  В Част ІV е представен същинският мониторингов отчет за изпълнението през 2015 г. на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) и са описани мерките и дейностите, предприети и изпълнявани през 2015 г. от отговорните официални институции, граждански организации, социални партньори и академична общност в подкрепа на изпълнението на държавната демографска политика.     

Основните фактори, които влияят върху демографското развитие са не само демографските процеси - раждаемост, смъртност, миграции, но и развитието на качеството на човешките ресурси.

            Демографската политика е ориентирана към използване на всички реалистични  възможности за балансирано демографско развитие, подобряване на благосъстоянието на всички социални групи в обществото и за ограничаване на демографския натиск от намаляването и застаряването на населението и на работната сила върху социалните системи и публичните финанси.

            Предприетите от правителството и отговорните институции комплексни мерки са разпределени в 12 стратегически направления, вкл.:

 1. Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на децата.
 2. Подобряване на репродуктивното здраве на населението.
 3. Подобряване на общата демографска информираност и сексуално-репродуктивна култура на населението.
 4. Подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност.
 5. Разработване на адекватна миграционна (външна и вътрешна) и имиграционна политика.
 6. Значително намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст.
 7. Възприемане на комплексен междусекторен подход за активен и продуктивен живот на възрастните хора в добро здраве. Адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението - пазар на труда, пенсионна система, социално подпомагане и грижи, здравеопазване, образование, култура и др.
 8. Развитие на солидарност между поколенията.
 9. Повишаване на образователното, духовно и културно равнище, квалификация, способности и умения на населението от всички възрастови групи.
 10. Създаване на условия за равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот на всички социални групи.
 11. Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата.

Въвеждане на задължителна оценка на въздействието върху демографското развитие и качеството на човешкия капитал на всеки нов, изменян или допълван нормативен акт на държавата.


Дата на откриване: 6.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари