Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Проектът на НИД на Наредба № 59 е изготвен във връзка с получено допълнително официално уведомително писмо № C(2016) 2382 по нарушение № 2013/2076 относно неизпълнение на задължението на Република България за правилно транспониране на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (Директива 2004/49/ЕО).

Европейската комисия, в съответствие с правомощия си е извършила преглед на приложимото национално законодателство, свързано с транспониране и прилагане на изискванията на Директива 2004/49/ЕО и е констатирала несъответствия.

Комисията обръща внимание на Република България, че с Директива 2004/49/ЕО се разпределят роли и отговорности по отношение на безопасността на различните заинтересовани страни от железопътния сектор, за да се гарантира, че те не се припокриват или не си противоречат една с друга, особено тези по отношение на разследване на произшествия.

В съответствие с българската официална позиция в отговор на писмата на Европейската комисия, е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (ЗИД на ЗЖТ). Измененията в ЗЖТ са в Глава шеста „б“ „Безопасност и разследване“, Раздел II „Разследване на железопътни произшествия и инциденти“, в Глава седма „Контрол“ и в Глава осма „Административнонаказателни разпоредби“.  

Предложената за подпис НИД на Наредба № 59 е свързана с необходимостта от привеждане на разпоредбите на Наредбата в съответствие с подготвения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, чрез който се цели отстраняване на несъответствията с Директива 2004/49/ЕО, констатирани от Европейската комисия.

Предложените промени в наредбата се изразяват в следното:

I. В първата си част предложените изменения и допълнения в Наредба № 59 са свързани с отразяване на мотивираното становище по процедура за нарушение № 2013/2076 по описа на Европейската комисия във връзка с неправилното транспониране и прилагане на Директива 2004/49/ЕО и Допълнителното официално уведомително писмо от 28 април 2016 г. с № C(2016) 2382.

На първо място се цели промяна в принципа на извършване на разследването – съгласно изискванията на член 19 от Директивата относно безопасността на железопътния транспорт, държавите-членки гарантират, че разследване се извършва от разследващия орган, посочен в член 21, след тежки произшествия в железопътната система, целта на което е възможно подобрение на безопасността в железопътния транспорт и предотвратяване на произшествия. Освен тежки произшествия, разследващият орган може да разследва тези произшествия и инциденти, които при малко по-различни обстоятелства, биха могли да доведат до тежки произшествия, включително технически повреди в структурните подсистеми или в компонентите на оперативната съвместимост на трансевропейските високоскоростни или конвенционални железопътни системи.

С промените в Наредба № 59 се регламентира, че Специализираното звено за разследване на железопътни произшествия в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения разследва тежките железопътни произшествия и произшествия по своя преценка, имащи отражение върху безопасността в железопътния транспорт.

Националният орган по безопасност, в Република България - Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, е създаден в съответствие с изискванията на Директива 2004/49/ЕО с цел регулиране и упражняване на надзор върху безопасността на железопътния транспорт. Неговите задачи са изброени в член 16, параграф 2 от Директива 2004/49/ЕО и се състоят в упражняването на надзор и мониторинг на системите за безопасност,  контрол по отношение спазване на изискванията за оперативна съвместимост, издаването на разрешение за въвеждане в експлоатация на подвижния състав и структурни подсистеми на оперативната съвместимост, издаване и надзор на сертификати  и удостоверение за безопасност и сертификати на структури отговорни за поддръжката на возилата. Разследването на произшествия не е сред задачите на органа по безопасността, изброени в тази разпоредба.

В Директива 2004/49/ЕО – ПРИЛОЖЕНИЕ III „Системи за управление на безопасността“ е регламентирано, че едни от основни елементи на системата за управление на безопасността (СУБ) на управител на железопътната инфраструктура и на железопътните предприятия е наличие на процедури, които гарантират, че произшествията, инцидентите, ситуациите, близки до инциденти и другите опасни събития се докладват, разследват и анализират, и че се вземат необходимите превантивни мерки. В тази връзка се предлагат изменения в Наредба № 59 чрез които управителя на инфраструктурата и железопътните предприятия ще са задължени да създадат и поддържат в рамките на собствените им системи за управление на безопасността процедури за разследване на железопътни произшествия и инциденти, които гарантират, че произшествията, инцидентите и ситуациите, близки до инциденти, се докладват, разследват и анализират и се вземат необходимите превантивни мерки. С промените в наредбата ще се гарантира, че отговорността за безопасната експлоатация на железопътната система и контролът на рисковете, свързани с нея, се поемат от основните участници в нея - управителя на железопътната инфраструктура и железпътните предприятия.

 

С предложените промени в Наредба № 59 разследването на железопътни произшествия (освен тежките произшествия) и инциденти ще се извършва от управителя на инфраструктурата и железопътните предприятия, а не от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.  С направените промени при разследване на произшествия или инциденти с двама или повече участници - железопътни предприятия и/или управители на инфраструктура, разследването ще се извършва съвместно в рамките на Районни разследващи комисии (РРК) в състав от представители на регионалните структури по безопасност на участниците в произшествието и/или инцидента. Промените в чл. 78 от наредбата целят разследването да се извършва въз основа на правила, изготвени и одобрени от управителя на железопътната инфраструктура, съгласувано с железопътните  предприятия и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. По този начин в рамките на СУБ на управителя на инфраструктурата и на железопътните предприятия ще съществуват правила, съгласно които се извършват разследванията на базата на обща регулаторна рамка за безопасност на железопътния транспорт – всички нежелани събития, настъпили в железопътния транспорт ще се докладват и разследват.

В чл. 78, ал. 3 - 6 се посочват принципите за функциониране на РРК и се определя редът за тяхната работа. С предложените изменения в чл. 78, те ще са постоянно действащи и ще се назначават със заповед на управителя на инфраструктурата, съгласувано с ръководителите на железопътните предприятия и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация. Отчитайки факта, че управителят на железопътната инфраструктура носи основната отговорност за функционирането на железопътната система, за председател на Районната разследваща комисия ще се определя ръководителя на съответната регионална структура по безопасност на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Районната разследваща комисия ще разследва конкретното произшествие/инцидент в състав от представителите на структурите по безопасност на участниците в произшествието/инцидента.

По отношение на начина на работа на РРК, в наредбата се предвижда създаване на нова разпоредба, свързана с приключването на извършено съвместно разследване в рамките на комисията. Приключването на разследването задължително следва да става с доклад, в който да се посочва техническата причина, без да се търси вина или размер на щетите. Докладът трябва да се разписва от всички участници в комисията. В доклада, ако е необходимо, се дават препоръки към структурите по безопасност на управителя на железопътната инфраструктура и/или железопътните предприятията с цел подобряване на безопасността и недопускане на произшествия и инциденти. В предложените промени на наредбата (в чл. 99) е уреден  въпроса със съхраняване на документацията от разследванията, като управителят на железопътната инфраструктура, железопътните предприятия и лицата със собствен железопътен транспорт и/или приемно-предавателна дейност, се задължават да водят собствени архиви на разследваните от тях произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти.

 

II. Във втората част чрез предложените изменения и допълнения в Наредба № 59 с оглед правилното транспониране на Директива 2004/49/ЕО са въведени текстове с които се конкретизира ролята и функциите на националния орган по безопасността.

Националният орган по безопасност в Република България е създаден в съответствие с изискванията на Директива 2004/49/ЕО с цел регулиране и упражняване на надзор върху безопасността на железопътния транспорт. Неговите задачи са изброени в член 16, параграф 2 от Директива 2004/49/ЕО и се състоят в упражняването на надзор и мониторинг на системите за безопасност,  контрол по отношение спазване на изискванията за оперативна съвместимост, издаването на разрешение за въвеждане в експлоатация на подвижния състав и структурни подсистеми на оперативната съвместимост, издаване и надзор на сертификати  и удостоверение за безопасност и сертификати на структури, отговорни за поддръжката на возилата. Разследването на произшествия, както бе посочено по-горе, не е сред неговите заачи.

С цел подпомагане на националният орган по безопасност в определянето на общата рамка на безопасността и извършването на надзор върху разследвания от управителя на инфраструктурата и жп. предприятията, се предлага създаване на подпомагащ орган – „Съвет по железопътна безопасност“, ръководен от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. В него ще участват ръководителите на структурите за управление на безопасността на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и на железопътните предприятия, опериращи по националната железопътна инфраструктура. Съветът ще работи по правила, одобрени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. Съветът по безопасност, ръководен от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, ще разглежда и доклади, подписани с особено мнение от някой от участниците в районните разследващи комисии и със свое решение ще може да уважи особеното мнение и да връща случая в Районната разследваща комисия за ново разследване или може да не уважи особеното мнение и да потвърди заключението в доклада на районната разследващата комисия.

            III. В проекта са включени и допълнения и изменения на Наредба № 59, чрез които се правят редакционни поправки в тектове, свързани с горните промени, въведено е уточняване относно бюджета на Звеното за разследване на тежки произшествия и други.

           

            В преходните и заключителните разпоредби на наредбата е предвидено, че същата влиза в сила един месец след обнародването й в Държавен вестник. По този начин ще се даде възможност за адаптиране на Системите за управление на безопасността на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и на железопътните превозвачи по отношение разработване, одобрение и прилагане на нови процедури и правила за работа при разследване на произшествия и инциденти.

           

            На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бяха публикувани за обществено обсъждане.

 

Лице за контакт:
Данаил Неделков
Главен директор на Главна дирекция „Железопътна инспекция“
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
тел.:02 9409 511
E-mail: dnedelkov@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 7.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 6.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари