Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България

          Наредба № 6 въвежда в българското законодателство изискванията на Международната конвенция за вахтената служба, нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (Конвенция STCW). Конвенцията STCW последно е променена през 2010 година с Измененията от Манила, приети по време на Дипломатическа конференция, проведена в периода от 21 до 25 юни 2010 г. в Манила, Филипините. В съответствие с чл. XII (1)(а)(ix) от Конвенцията те са в сила от 1 януари 2012 г. за всички държави - страни по Конвенцията, които не са изразили възражение по процедурата на мълчаливо съгласие, включително и по отношение на Република България..                

            С оглед изтичането на преходните периоди по отношение на издаването, признаването и потвърждаването на свидетелства за правоспособност, съответно за професионална компетентност, и с въвеждането на четири нови професионални компетентности чрез новите правила II/5, III/5, III/6 и III/7 – палубен боцман, машинен боцман, корабен електромеханик и корабен електротехник, и на изисквания за преминаване на допълнително обучение и нова форма на съответните свидетелства, предвидени в измененията от Манила, предлаганите с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 промени имат за цел да се повиши конкурентоспособността на българските морски лица при наемането им на работа на кораби, плаващи под чуждо знаме. Последното е необходимо предвид получени от български фирми за посредничество при наемане на работа на морски лица известия от чуждестранни корабоплавателни компании, на чиито кораби изпращат на работа български морски лица, че същите компании ще изискват при наемане на лица от изпълнителския състав (морски лица от палубна и машинна команда) да притежават свидетелства по правило II/5 или III/5, докато преди това за заемане на същите длъжности са изисквали свидетелства по правила II/4 или III/4. Изискването за по-високата професионална комптентност е съобразено с обстоятелството, че някои администрации на знамето, които в рамките на своите правомощия определят изисквания към правоспособността на моряците за заемане на съответните длъжности, вече изискват за длъжности от изпълнителско ниво свидетелство за професионална комптентност именно по правило II/5 или III/5. С проекта на наредба за изменение и допълнение се цели също да се ограничи, доколкото изискванията за придобиване на съответните правоспособности съгласно действащата редакция на Наредба № 6 са в известна степен завишени спрямо изискванията за придобиване на същите правоспособности съгласно Конвенцията STCW. По тази причина българските моряци ще бъдат изместени от моряци от други държави, прилагащи незавишени, а стриктно изискванията на Конвенция STCW.

Основната част от разпоредбите на предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 касаят провеждането на плавателен стаж като изискване за придобиване на горепосочените правоспособности, като се премахват по-завишените спрямо Конвенцията STCW изисквания за неговата продължителност и документиране.

С проекта на наредба за изменение и допълнение се премахва изискването за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност „Корабен готвач“ в присъствието на служители на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. доколкото възможността за извънредни проверки осигурява в достатъчна степен контрола за спазването на нормативните изисквания.

Във връзка с промените в действащото българско законодателство е препращането към Закона за професионалното образование и обучение (обн. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г.), в който с § 6, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби е отменен Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 78 от 2010 г., бр. 9, 23 и 99 от 2011 г., бр. 102 от 2012 г., бр. 68, 84 и 109 от 2013 г. и бр. 61 от 2014 г.).

Предлага се промяна в наименованието на правоспособностите палубен и машинен боцман, обусловена от необходимостта за привеждане на използваната в нормативната уредба терминология в съответствие с установените в Конвенцията STCW понятия, доколкото палубен и машинен боцман са длъжности, а не правоспособности..  

В проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 се премахва изричното изброяване на специалности и специализации в областта електротехниката при дефиниране на понятието „други силнотокови специалности“, с оглед разширяване на възможността за придобиване на морска правоспособност от лица, получили образование в същата област, след преминаване на съответната допълнителна подготовка.

Прецизирани са текстовете в приложенията, като се премахва позоваването на правила от Конвенцията STCW по отношение на допълнителната подготовка за познания по опазване на морската среда, доколкото същите правила не обхващат част от екипажа, и се изключват три длъжности от обхвата на изискването за засилено обучение по товарни операции на танкери, предвид че съгласно Конвенцията STCW то не се прилага спрямо тях.

В приложенията се правят още промени във връзка с въвеждане на нови форми за свидетелствата за следните правоспособности за работа на море - за капитан/механик на риболовен кораб в крайбрежно плаване, за капитан на влекач, за правоспособност пилот и потвърждение на чуждо свидетелство за правоспособност за работа на море, за които е необходима промяна в графичното им оформление.

В преходната разпоредба се уреждат случаите на „заварено положение“, в които   лицата, изпълнявали дейности, произтичащи от освидетелстването по правила II/5 и III/5 от Конвенцията STCW, могат да придобият по-висока правоспособност при облекчени условия, както изрично са посочени в конвенцията.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. не въвежда норми на Европейското право, поради което не е необходимо изготвяне на справка за съответствие и съгласуване в Работна група 9 „Транспортна политика”.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

В изпълнение на изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на портала за обществени консултации на Министерския съвет. Отразени са постъпилите в срока за обществено обсъждане становища и предложения по проекта.

 

Лице за контакт:
Любомира Тошкова,
Старши експерт,
Дирекция „МНРК“,
ИА „Морска администрация“,
Тел. 02/930 0921,
Е-mail: bma@marad.bg
 


Дата на откриване: 8.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 7.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари