Обществени консултации

Проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата (МРЗ) за страната за 2017 г.

Политиката в областта на доходите е в основата на политиката за съхранение и развитие на човешкия капитал.  За определянето на нов размер на минималната работна заплата от 460 лв., способства икономическия растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите  и тенденциите в ръста на средната работна заплата.

Размерът на Минималната работна заплата от 460 лв. от 1 януари 2017 г. е съобразен с Решение № 913 на Министерския съвет от 31 октомври 2016 г. за одобряване на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., както и на обективната икономическа и социална рамка, включваща устойчивата динамика на средната работна заплата, индекса на потребителските цени и осигуряване на  необходимите средства за преживяване на заетите на Минимална работна заплата  и техните семейства.  

С предвиденото увеличение на размера на минималната работна заплата делът и в средната работна заплата се очаква да надхвърли средната стойност за ЕС, но сравнявайки я с наличните данни  за страните от ЕС независимо от повишението размерът на минималната работна заплата у нас остава на най-ниското ниво  в сравнение с другите страни за които  са характерни процесите на конвергенция.

 Определеният нов размер на  минималната работна заплата от 460 лв., бележи  ръст от 9,5% спрямо 2016 г., което ще способства за мотивиране на работната сила за търсене на работа и реализиране и задържане на трудовия пазар, за запазване на жизненото равнище на най-ниско доходната част от работната сила и намаляване на делът на риска от бедност сред работещите.

Правно основание за приемане на постановлението за определяне на  Минималната работна заплата за страната е чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението в бюджетните организации и дейности се осигуряват в рамките на средствата по бюджетите на държавните органи, министерствата и другите бюджетни организации, трансфера от републиканския бюджет за самостоятелните бюджети и от извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и от извънбюджетни средства. Изплащането на Минималната работна заплата в търговските дружества е за сметка на съответните дружества.


Дата на откриване: 9.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари