Обществени консултации

Проект на Инструкция за допълнение на Инструкция № 8121з-1122/12.09.2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи издадена от министъра на вътрешните работи (Обн. ДВ. бр. 73 от 2015 г. изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 2016 г.)

С § 92 от Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ. бр. 81 от 14 октомври 2016 г.) в сила от 14.10.2016 г. се правят допълнения в чл. 32 и чл. 33 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Със законовите изменения се допуска, администраторът на лични данни, писмено да оправомощи длъжностно лице, което да разглежда и да се поизнася по постъпили заявления за достъп до лични данни по чл. 26 и упражняване на права по чл. 28а от ЗЗЛД. С оглед на привеждането в съответствие на Инструкция № 8121з-1122/12.09.2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи издадена от министъра на вътрешните работи с цитираните законови изменения се налага нейното допълване. Предвид значителния обем лични данни обработвани в МВР и предвид обстоятелството, че предвидената в ЗЗЛД възможност за оправомощаване е вече в сила, подзаконовата нормативна уредба следва своевременно да бъде приведена в с съответствие с тази възможност. В тази връзка на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища следва да бъде намален от 30 на 14 дни.


Дата на откриване: 9.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари