Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека

Предлагането на проект на ПМС за приемане на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, се обуславя от необходимостта в националното законодателство да бъде транспонирано европейско законодателство и да се въведат разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2203 на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета (ОВ, L 314 от 01.12.2015 г.).

С проекта на ПМС се постига еднозначно тълкуване на наименованията, състава и характеристиките на казеините и казеинатите, както и техните смеси, предназначени за консумация от човека, както и с ясно разписаните изисквания при тяхното етикетиране ще се гарантира свободното придвижване на продуктите от една част на Съюза към друга по същия начин, по който това става в границите на отделните държави, в съответствие с чл. 114 от Договора за функциониране на Европейския съюз, който предвижда приемането на мерки за сближаване на законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавите-членки, които имат за цел създаването или функционирането на вътрешния пазар.


Дата на откриване: 9.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 23.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари