Обществени консултации

Постановление за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат урежда размера и начина на определяне на командировъчните средства за времето на задграничния мандат на служителите в задграничните представителства на Република България, дългосрочно командировани при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба.

Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат предвиждат постепенно увеличаване на размера на командировъчните пари на служителите, дългосрочно командировани в задграничните представителства на Република България. Те се определят като процент от базисния размер на дневните командировъчни средства, посочени в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата.

Параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата предвижда достигане на пълния размер на командировъчните пари, посочени в Наредбата, от 1 януари 2017 г.

Ограничената бюджетна рамка на дейността на МВнР за 2017 г. налага предвиденото в § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата увеличение на командировъчните пари да бъде отложено за 1 януари 2018 г.

Срокът за обществено обсъждане на проекта на ПМС е 14-дневен, предвид необходимостта изменението да влезе в сила от 01.01.2017 г. Подготвените изменения в НКСЗМ са съобразени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., обн., ДВ, бр. 98 от 09.12.2016 г.


Дата на откриване: 16.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 30.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари