Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация

Проектът на Постановление е подготвен в изпълнение на § 67, ал. 1, във връзка с § 68, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните, обн. ДВ, бр. 81/2016 г. С цитираните разпоредби законодателят въвежда задължение в тримесечен срок от влизане в сила на закона, Министерският съвет да уреди отношенията във връзка с преобразуването на административните структури. Териториалните звена на дирекция „Специална куриерска служба“ се определят също с акт на Министерския съвет. 
Проектът на ПМС цели:
 - приемането от Министерския съвет на нов Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация, който урежда дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, както и структурата, организацията на работа и числеността на нейната администрация;
 - поемането от Държавната комисия по сигурността на информацията на активите, пасивите, правата и задълженията на дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи; 
 - предоставянето за управление на Държавната комисия по сигурността на информацията на държавните имоти, управлявани и/или ползвани от дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи, посочени в приложение № 1 към постановлението;
 - уредба на възможността за ползване на комуникационно-информационните системи и СОД на Министерството на вътрешните работи, необходими за изпълнение на функциите на дирекция „Специална куриерска служба“, по ред и условия, определени от министъра на вътрешните работи и председателя на ДКСИ.  
Постановлението ще създаде правен режим на подзаконово ниво, който да гарантира изпълнение на предвидените в ЗИДЗМВР (обн. ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.) функционални и структурни промени в правомощията и организацията на работа на ДКСИ. Това ще осигури процеса на обмен на класифицирана информация (национална и чуждестранна, вкл. на НАТО и ЕС) между организационните единици на територията на Република България при условията на съответни мерки за защита. Като крайна последица ще се гарантира стабилността на Националната система за защита на класифицираната информация, която е елемент от националната сигурност на страната.


Дата на откриване: 21.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 21.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари