Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи следва да се приведе в съответствие със законовите текстове след влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.). Предложените с § 2, т. 2, § 3, 7 и 15 разпоредби са свързани с въвеждането на изискване за първоначална професионална подготовка на разследващите полицаи. Тази промяна е инициирана от Академията на Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и е обоснована с необходимостта от повишаване на професионалната компетентност на служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР), назначени на тези длъжности, както и факта, че това са единствената категория полицейски служители и единствената категория разследващи органи по смисъла на чл. 52 от Наказателно-процесуалния кодекс, които не преминават курсове за първоначално обучение. Друг мотив е поетият от българска страна ангажимент за въвеждане на първоначално обучение съгласно Пътната карта за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. Въвеждането на изискване за първоначална професионална подготовка за длъжности за разследващи полицаи води до промяна на вида на конкурса за назначаване на държавна служба в МВР. По предложение на ГДНП и съобразно спецификата на осъществяваната от разследващите полицаи дейност, се предвижда конкурсните процедури за тези длъжности да не включват етап „Изследване на физическата годност“. В съответствие със законовите разпоредби, с предложения нов текст на чл. 34 от наредбата се определя ред за назначаване без конкурс на лицата по чл. 156, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи и се прецизира редът за назначаване без конкурс на лицата по чл. 156, ал. 3 и чл. 156а от ЗМВР. Другите предложени промени в текстове на наредбата са породени от необходимостта да се внесе яснота и точност при прилагането й. В § 83, ал. 1, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.) е предвидено министърът на вътрешните работи, в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон да издаде необходимите изменения и допълнения в съответните нормативни актове.


Дата на откриване: 29.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари