Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за преобразуване на Факултет „Компютърни системи и управление“ в структурата на Техническия университет – София, във Факултет „Компютърни системи и технологии“

Предложеният проект на акт предвижда преобразуването на факултет „Компютърни системи и управление", който е един от най-големите факултети в Техническия университет - София, във факултет „Компютърни системи и технологии".

Във факултета „Компютърни системи и управление" се обучават над 1600 студенти, от които около 1300 са бакалаври и над 300 магистри. Понастоящем в него се провежда обучение по професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника" на образователно-квалификационни степени „бакалавър" и „магистър". Специалностите, по които се извършва обучение във факултета, са: „Компютърно и софтуерно инженерство", „Информационни технологии в индустрията" и „Компютърни науки и инженерство" с обучение на английски език" - за образователно-квалификационна степен „бакалавър", както и „Компютърно и софтуерно инженерство", „Информационни технологии", „Графичен и уеб дизайн", „Компютърни технологии и приложно програмиране", „Компютърни технологии в нематериалната сфера (компютърна визуализация и мултимедия)", „Компютърни науки и инженерство" с обучение на английски език и „Иновативни информационни и комуникационни технологии" с обучение на английски език - за образователно-квалификационна степен „магистър".

Проектът за преобразуване на факултет „Компютърни системи и управление" във факултет „Компютърни системи и технологии" е получил положителна оценка с решение на Акредитационния съвет на НАОА от 23.07.2015 г. (Протокол № 19), като всичките 13 критерия са оценени положително.

Най-важен сред посочените мотиви за преобразуване на Факултет „Компютърни системи и управление" във Факултет „Компютърни системи и технологии" е, че досегашното име на факултета не отразява спецификата на провежданото обучение по съществуващите към настоящия момент специалности. Терминът „управление" в името на факултета е от 1988 г. и е свързано е присъствието в състава на факултета на катедра „Системи за управление", която в момента е в състава на Факултет "Автоматика".

Името „Компютърни системи и технологии" отразява точно разработената учебна документация,  научния  профил  и  квалификация  на  преподавателския  състав, съществуващата материално-техническа и информационна база.

Наименованието „Компютърни системи и технологии" най-пълно съответства и на предметната и научна област на специалностите, по които се обучават най-голям брой студенти в Техническия университет - София.

Предложението на ръководството на Техническия университет - София за преобразуване на Факултет „Компютърни системи и управление" във Факултет „Компютърни системи и технологии" е в съответствие с нормативно установените изисквания на Закона за висшето образование.


Дата на откриване: 6.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 6.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари