Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 година

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство чрез еднократно финансово подпомагане и чрез стипендии.

Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през календарната 2017 година и са с доказани високи критерии при излъчване на победителите, мотивират децата за високи творчески, научни и спортни постижения. Този списък се прецизира от експертно-консултативни комисии  в областта на науката, изкуството и спорта.

Подборът е съобразен със спецификата на изявата на дарованието в детската и ученическата възраст.

Eднократното финансово подпомагане е в размер до 195 лв. за подпомагане на обучението в курсове по изкуства, наука и спорт, за участие на деца в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания.

Стипендиите се предоставят за 12 месеца в размер на 135 лева месечно. Във финансовите разчети за стимулиране чрез стипендия са предвидени средства за учениците от държавните и общински училища. За учениците от общинските училища на основание на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, е предвидено да участват в конкурсите, състезанията и олимпиадите,  включени в раздели І, II и ІII от Програмата за 2017 г. За целта общините ще получат средства по програмата, съответстващи на броя на учениците, обучаващи се в общински училища, придобили право на стипендия.

Броят на децата, предложени за еднократно финансово подпомагане и за стипендии е съобразен с практиката през последните години и с анализа от представянето на децата на различните национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в областта на изкуството, науката и спорта. С Програмата за 2017 година се предвижда общо 1175 ученици от държавни и общински училища да спечелят призови места на национални и международни  конкурси, олимпиади и състезания и да получат финансова закрила от държавата по реда на българското законодателство.

Необходимите средства за изпълнение на Програмата по чл. 1 се осигуряват от централния бюджет за 2017 година, в рамките на предвидените за тази цел средства


Дата на откриване: 6.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 6.2.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 януари 2017 г. 21:37:23 ч.
Еви

Тази програма налага дискриминация по признак възраст!

Успехите на учениците от 7 клас отново не са достойно да бъдат включени в Програмата. Разделяйки децата от 7 клас от останалите ученици тази програма се превръща в документ налагащ дискриминация по признак възраст. 

01 февруари 2017 г. 14:30:25 ч.
Dimitar Zhelev

Недомислица

Лишаването на ученици от 7. клас от участие в Програмата е институционален пропуск, върху който трябва да се замислят служителите в МОН. Синдромът на щрауса в пясъка не решава проблеми въпреки убеждението на много служители в това.

01 февруари 2017 г. 17:48:32 ч.
Евелина Михайлова

Лишаването от право на стипендия на ученици до 7 клас е форма на дискриминация по признак " възраст

Най-голямото национално богатство на държавата са децата и тя им дължи надеждна, навременна и достойна закрила без да допуска неравно третиране!Съгласно Решение № 260 на Комисията за защита от дискриминация лишаването от право на стипендия на ученици с изявени дарби до 7 клас включително, въведено посредством чл. 10 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, представлява форма на непряка дискриминация по признак " възраст ".

Установени факти и правни изводи:

Разпоредбите на чл. 10 от Наредбата поставя децата с изявени дарби до 7 клас включително в ПО- НЕБЛАГОПРИЯТНО положение в сравнение с тези от 8 и по-горен клас до навършване на 18-годишна възраст - следователно приложимо е твърдението на дискриминация по признак " възраст ". 

КЗД е изследвала подробно целта на Закона за закрила на детето. Законодателят не е поставил никакви възрастови ограничения при осъществяване на закрилата на децата с изявени дарби, нито е установил различни мерки за подпомагане и насърчаването им в зависимост от възрастта им. 

Лишаването на децата от 7 клас включително от ежемесечна стипендия не само не постига целта на закона, а е и В ПРОТИВОРЕЧИЕ с него!

С изменението на подзаконовата нормативна разпоредба - чл. 10 от Наредбата, Министерски съвет НЕДОПУСТИМО е " дописал " Закона за закрила на детето като е въвел изискване за отпускане на стипендия, каквото законодателят не е поставил! 

Това е в нарушение не само на чл. 6, ал.2 от ЗЗДискриминация, но и в нарушение на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

Обстоятелството, че малолетните деца / ненавършили 14 години / не са изключени от закрилата по чл. 5а от Закона за закрила на детето, не е законодателен пропуск, а е израз на волята на законодателя да стимулира и подпомага всички деца с изявени дарби без оглед на тяхната възраст!

Предвидените мерки по чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за еднократно финансово подпомагане на децата до 14 години със суми от 65 лв. не оправдава лишаването на децата до 14 години от право на ежемесечна стипендия.

Разпоредбата на чл. 5а от Закона за закрила на детето дава задължителни предписания за трите вида мерки без да поставя ограничения за прилагането им нито в зависимост от възрастта на децата, нито в зависимост от формата на обучението или вида на училището!

Другите поощрителни награди, които се сочат от Министерски съвет - грамоти, медали, отличия, предоставени по преценка на организаторите на конкурсите и състезанията, безспорно представляват морален стимул, но те не са равностойни на финансовото подпомагане и не могат, а и е бива, да заместят държавната грижа за надарените деца.

Закрилата на децата е израз на държавната политика и не може да бъде предоставена на преценката на организаторите на организаторите на конкурси и състезания!

На основание на чл. 46, т. 6 от ЗЗД е дадена препоръка на МС да предприеме необходимите мерки за изменение на чл. 10 от Наредбата за закрила на деца с изявени дарби, както и на министъра на младежта и спорта, министъра на културата, министъра на образованието и науката и министъра на земеделието и храните при изготвяне на ежегодните програми по чл. 11 от Наредбата да се съобразяват с принципа на равно третиране и де не се въвеждат преки или косвени възрастови ограничения!