Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

С проекта се цели привеждане на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Наредба) в съответствие със законовите текстове след влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) (Обн., ДВ бр. 81 от 2016 г.). Предложеното с § 2 изменение произтича от новосъздадената разпоредба на чл. 163, ал. 3 от ЗМВР, с която успешното завършване на съответната професионална подготовка е въведено като задължително условие за преназначаване след спечелен конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност. В тази връзка се променя и компетентният орган, който изготвя предложението за преназначаване. В действащата Наредба предложението се прави от председателя на конкурсната комисия, чрез ръководителя на съответната структура. Функциите на председателя на комисията се изчерпват с приключването на конкурса и същият няма правомощия към последващото задължително обучение, предхождащо преназначаването. С § 3 се цели преодоляване на възникващи практически трудности при прилагането на чл. 8 от Наредбата. Предвидената в чл. 4а възможност за обявяване на конкурентен подбор за всички видове длъжности е в съответствие с принципите по чл. 141 от ЗМВР и е гаранция за всеобхватна реализация на принципа за равен шанс на всеки служител за кариерно развитие и прилагане на съответните за тази цел мотивационни механизми. В ал. 3 от същия член се въвежда задължително изискване за публикуване на заповедта в интранет страницата на дирекция „Човешки ресурси“ - МВР, с цел публичност на процедурата за подбор. При спечелване на подбора, от конкретен служител, показал най - добро съответствие с длъжността, оценено от комисията в условията на прозрачност и обективност, и утвърдено от ръководителя на структурата, няма да се изисква съгласие от ръководителя на структурата по месторабота. В същото време се създава задължение за ръководителя на приемащата структура да уведоми ръководителя по месторабота, с оглед създаване на организация по сдаването на длъжността, което следва да бъде извършено по начин, който да не затруднява нормалното функциониране на звеното по месторабота на служителя. В чл. 15 е предвидено създаването на ал. 2, която да уреди началния момент на изпълнението на служебните задължения на длъжността, на която държавният служител е временно преназначен в случаите на мотивирана служебна необходимост. В хипотезата, при която даден служител се преназначава временно, поради възникнала служебна необходимост и без да се изисква предварителното му съгласие, е целесъобразно изпълнението на служебните задължения да следва запознаването със заповедта. Предлага се то да започва на другия ден, след запознаване на служителя с издадената заповед. Другите предложени промени в текстове на Наредбата целят да се внесе яснота и точност при прилагането й.


Дата на откриване: 6.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари