Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се предлагат изменения и допълнения в Постановление № 328 на Министерския съвет от 30 ноември 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда и в Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления.

Предложените изменения отговарят на последните промени на Закона за висшето образование, имащи за цел повишаване ефективността на публичните разходи, концентриране на финансирането в професионалните направления на висшите училища, получили по-висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда, и създаване на предпоставки за преструктуриране и оптимизиране на системата.

Увеличават се коефициентите за всички приоритетни професионални направления с между 6 и 28%, като най-голямото увеличение е за професионалните направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически науки“, „Физически науки“, „Науки за земята“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Горско стопанство“, „Общо инженерство“, „Материали и материалознание“.

Увеличават се и коефициентите за всички приоритетни професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Теория и управление на образованието“, „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“. Увеличението важи за първи курс през настоящата 2016/2017 учебна година.

Намалява се коефициентът за професионално направление „Национална сигурност“ за първи курс от 7,81 на 2,80 през настоящата учебна година с изключение на провежданото му обучение от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за които коефициентът е 7,81. Намаляват се коефициентите и за професионалните направления „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“.

С настоящите промени се прецизират отделни елементи и се усъвършенства механизма за диференцирано финансиране в зависимост от комплексната оценка за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Промяната е предложена от Съвета на ректорите и има за цел да насърчи стратегиите за профилна оптимизация и специализация на държавните висши училища.

Предвид стартиралата бюджетна година и връзката на проекта на нормативен акт с изпълнението на чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година относно определените трансфери за държавните висши училища, е необходимо във възможно най-кратък срок да бъдат извършени нормативните изменения. В тази връзка срокът за провеждането на обществените консултации е 14 дни съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.


Дата на откриване: 10.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари